El Consorci

Projectes

El següent projecte està cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través del programa de Compra Pública d’Innovació en Salut.

Salutec@t: Nou model assistencial telemàtic per al control de pacients crònics (001-P-001142)

El Consorci Sanitari Integral, en col·laboració amb l’Institut Català de la Salut, lidera aquest projecte que consisteix en el desplegament d’un model assistencial innovador, orientat a la cronicitat, amb una visió territorial i integral (centrada en el pacient) i integradora (diferents nivells assistencials).

L’envelliment de la població i el creixement constant del nombre de pacients crònics obliga als sistemes de salut a plantejar nous models assistencials per poder mantenir l’excel·lència, que siguin sostenibles, enfocats en el pacient/ciutadà i que donin resposta a les noves realitats de la societat dels propers anys. Salutec@t vol posar en marxa un nou model assistencial per pacients crònics basat en la telemedicina. El projecte té tres pilars: monitorització, apoderament i comunicació. Per tal de poder desplegar el model, el Consorci Sanitari Integral i l’Institut Català de la Salut necessiten dotar-se d’una plataforma tecnològica que permeti implementar els serveis assistencials no presencials, així com un nou model de relació entre professionals i ciutadans.

El projecte Salutec@t proposa una telemonitorització a través de qüestionaris clínics intel·ligents i informació personalitzada (educació i suport a pacients i cuidadors) amb l’ajuda de la gamificació.

Els objectius del nou model són:

-Millorar el resultat de salut i la qualitat de vida de la població.
-Millorar la satisfacció tant dels pacients com dels professionals.
-Millorar l’eficiència del sistema. Fer les visites o actuacions quan es requereixin i en el nivell assistencial que es necessiti.
-Millorar la comunicació entre tots els actors del sistema de salut, canviant el model relació.
-Crear un model d’atenció a la cronicitat que serveixi com a marc de referència extrapolable a la resta de territoris.

Duració del projecte:
5 anys
Data d'inici: 01/01/2019
Data d'acabament: 31/12/2023
Finançament: Aquest projecte ha estat cofinançat en un 50% (610.375 euros) pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea
en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
Cost total del projecte coordinat: 1.220.750 euros.
Investigador principal: Meritxell Davins i Riu