Recerca

Comissions

Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC)

Definició

El CEIC del Consorci Sanitari Integral va ser acreditat per la Direcció General de Recursos Sanitaris de la Generalitat de Catalunya el juny del 2008, a partir de la fusió dels CEIC de l’Hospital General de l’Hospitalet i de l’Hospital Dos de Maig, de Barcelona. El seu àmbit d’actuació són tots els centres del Consorci Sanitari Integral.

Quin tipus d’estudi s’ha de presentar al CEIC?

L’avaluació i l’aprovació, si s’escau, per part del CEIC és sempre obligatòria per obtenir la conformitat de la Direcció en qualsevol tipus d’investigació feta amb els pacients del Consorci.

Procediments normalitzats de treball

Les funcions del Comitè, la seva composició i el sistema de treball es poden consultar en els:

Per presentar un estudi al CEIC

La documentació requerida per presentar el protocol d’un assaig clínic, un estudi postautorització (EPA) o qualsevol altre tipus de projecte de recerca es pot consultar a:

Comissió de Recerca

Definició

Va ser constituïda l’octubre del 2003, amb representació de les direccions i dels professionals dels diferents centres del Consorci Sanitari Integral. La Comissió de Recerca és un òrgan col·legiat dels investigadors de la institució amb una funció consultiva i d’assessorament de la Direcció del Consorci en el desplegament de la política científica de la institució.

Funcions
 • Elaborar el Pla de recerca anys del Consorci a tres i definir les prioritats específiques del Consorci en investigació; tenint en compte aquelles que estiguin establertes al Pla de Salut de Catalunya, als plans de recerca nacionals i comunitaris, així com aquelles que resultin de les necessitats pròpies del Consorci, de les línies de recerca ja consolidades a la institució i de les iniciatives individuals que s’acompanyin de producció científica de qualitat. Fomentar el creixement i la consolidació de les línies d’actuació prioritàries del Consorci.
 • Elaborar els objectius anuals de recerca.
 • Proposar els criteris generals per a l’assignació de recursos en recerca, prenent en consideració les prioritats establertes.
 • Supervisar i informar de la idoneïtat, la viabilitat i l’oportunitat de:
  • les propostes de nous projectes de recerca
  • les sol·licituds d’infraestructura per a la recerca
  • les sol·licituds de beques de formació
  • qualsevol altra sol·licitud de finançament de recerca a organismes externs
 • Vetllar perquè la recerca feta en l’àmbit del Consorci Sanitari Integral compleixi l’estàndard més alt. Aquesta funció es durà a terme sense perjudici de les funcions del CEIC en aquest mateix àmbit.
 • Fer l’avaluació global de la memòria anual de recerca. Pel què fa els recursos específics de recerca al Consorci Sanitari Integral, les línies i els projectes de recerca, la Comissió avaluarà l’activitat desenvolupada i el seu rendiment.
 • Facilitar la interrelació del personal investigador dels diferents serveis i de les unitats del Consorci, així com l’elaboració conjunta de projectes amb professionals d’assistència primària.
 • Promoure la formació continuada dels investigadors en el Consorci, així com la incorporació de becaris adscrits a projectes de recerca, garantint la qualitat de la seva formació.
 • Aprovar la creació de línies de recerca noves. Supervisar l’ordenació i l’agrupació dels projectes en línies de recerca.
 • Canalitzar les relacions amb l’Àrea de Docència en tots aquells aspectes relacionats amb la recerca científica de l’àmbit del Consorci Sanitari Integral.
 • Elaborar el programa anual d’activitats relacionades amb la recerca i coordinar i difondre adequadament els programes de sessions o seminaris.