Declaració d'accessibilitat del web

El Consorci Sanitari Integral s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web corporatiu de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d'accessibilitat s'aplica a https://www.csi.cat/

Situació de compliment

Aquest lloc web és «parcialment conforme» amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 24 de novembre de 2021.

El mètode utilitzat per preparar la declaració va ser l'auditoria d'accessibilitat externa duta a terme per la consultora en accessibilitat web TOTHOMweb.

Darrera revisió de la declaració: 24 de novembre de 2021.

Observacions i dades de contacte

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), a través del següent correu electrònic comunicacio(ELIMINAR)@csi.cat.

Per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.
     

Sol·licituds d'informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d'informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018), heu d'enviar un correu electrònic a comunicacio(ELIMINAR)@csi.cat.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 

Procediment d'aplicació

El procediment d'aplicació recollit a l'article 13 del Reial Decret 1112/2018 es pot iniciar tot contactant per correu electrònic amb el Consorci Sanitari Integral, a comunicacio(ELIMINAR)@csi.cat.

Si un cop realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no esteu d'acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l'article 12.5 del RD 1112/2018, podeu iniciar una reclamació per:

  • Conèixer i oposar-te als motius de la desestimació.
  • Instar a l'adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d'acord amb la decisió adoptada.
  • Exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

El Compromís del Consorci Sanitari Integral per l'accessibilitat

El nostre web corporatiu s'ha construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, es treballa amb l'objectiu d'adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat del web WCAG 2.1.

El compromís del Consorci Sanitari Integral és arribar a complir el nivell de conformitat 'Doble-A' (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d'octubre de 2016 estableix les normes que s'exigeixen als estats membres per tal que tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d'accessibilitat que es recullen a la norma EN 301 549 v2.1.2 (d'agost de 2018), de requisits d'accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

La norma EN 301 549 v2.1.1.2 es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, d'agost de 2018. Concretament cal complir el nivell AA. No obstant això, la norma també té altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.

La directiva és d'obligat compliment però no és directament aplicable, per això a nivell estatal s'ha desenvolupat un real decret que desenvolupa l'abast i els requisits, com a mínim. La transposició estatal és el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Data d'actualització:  24 de novembre de 2021

Més informació