Otorrinolaringologia

Otorrinolaringologia

Javier Vila Martín Oncologia de cap i coll, Rinologia i Trastorns respiratoris del son

El Servei d’Otorrinolaringologia i Cirurgia Cervicofacial (ORLCCF) es dedica al diagnòstic i tractament mèdic i quirúrgic de les patologies relacionades amb l’àrea de l’Otorrinolaringologia i de cap i coll.  

Dóna suport tant a l’atenció primària (amb visites als ambulatoris dels centres d’atenció especialitzada de Ronda la Torrassa, Cornellà de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat) com a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i l’Hospital General de l’Hospitalet.  

Treballa a consultes externes d’ambulatori i hospitalàries, interconsultes d’urgències i de pacients ingressats als hospitals. També ofereix atenció quirúrgica a tots dos hospitals, tant de cirurgia major ambulatòria com de cirurgia programada ingressada i cirurgia menor ambulatòria.  

Des de l´arribada de la pandèmia per COVID-19 ens vam adaptar a fer les nostres consultes més segures pels pacients i pels professionals, així com més còmodes pels nostres pacients, mitjançant la introducció de la Telemedicina. 

Es tracta d’un servei dinàmic i obert a la innovació. Els seus metges s’han format a diversos tots els hospitals de Catalunya i d´altres parts d´Espanya que formen residents (Vall d’Hebron de Barcelona, Arnau de Vilanova de Lleida, Miguel Servet de Saragossa etc.), la qual cosa afavoreix tenir una visió més ampla de l´especialitat.  

Atén la població de referència, prioritzant els pacients adults. 

Javier Vila Martín Oncologia de cap i coll, Rinologia i Trastorns respiratoris del son

Coordinadora assistencial del servei
 • Cristina Marín Garrido

  Otologia, patología de la voz i Disfàgia

Servei d´Otorrinolaringologia-Cirurgia Cervico-facial
 • María Teresa Burgos Ortega

  Metgessa adjunta

 • Jesús María Grasa Pérez

  Metge adjunt

 • Felipe López Hernández

  Metge adjunt

 • Anna Mateo Monfor

  Metgessa adjunta

 • Sebastián Muñoz Suárez

  Metge adjunt

 • José Salazar Clavijo

  Metge adjunt

 • Josep Traserra Coderch

  Metge adjunt

 • Carolina Velandia Melo

  Metgessa adjunta

Cartera de serveis

Maneig diagnòstic i terapèutic de tot l’àmbit de l’Otorrinolaringologia i de la patologia cervicofacial, de l’adult, tant a nivell ambulatori (centres d’atenció especialitzada) com hospitalari.  

Una novetat des de lany 2020 (estimulada per l´aparició de la pandèmia COVID-19) va ser lús de la Telemedicina, quan és possible (donant informació que no precisa la presència del pacient telefònicament). També hem modificat els nostres protocols de visites, evitant si és possible la presència d´acompanyants durant la part exploratòria de la visita mèdica, però deixant-los passar quan s´ha de comunicar les conclusions de la nostra visita. 

Patologia de l’orella
Síndrome vestibular agut i crònic (patologia d l´equilibri): Otoneurologia
Patologia nasal
Patologia faringolaríngia
Oncologia otorrinolaringològica i de l’àrea cervicofacial
Trastorns del son
Trastorns de la deglució
Àrees d’excel·lència

Informació sobre malalties o procediments

 • Obstrucció nasal

  La dificultat respiratòria nasal afecta la població de totes les edats i pot ser aguda o crònica.  Hi ha diverses causes, entre les quals, les més freqüents són: 

  • Rinitis al·lèrgica: inflamació de la mucosa nasal i dels cornets 
  • Desviació de l´envà nasal 
  • Pòlips nasals 
  • Col·lapse de la vàlvula nasal 

  Totes elles tenen tractament, ja sigui medicamentós o quirúrgic, que en la majoria de casos es satisfactòria. 

 • Pèrdua auditiva

  La pèrdua d’audició va associada en ocasions a l’edat, ja que a partir dels 50 anys el nervi de l’audició comença a deteriorar-se. Però també pot donar-se en edats més joves. Si les pèrdues d’audició no són degudes al nervi cal considerar si existeix una possibilitat quirúrgica.  

   

  • Entre les pèrdues d’audició degudes a causes operables el servei practica amb freqüència la reparació de la perforació timpànica. 
  • Tracta les otorrees (supuracions) cròniques de l’orella, intermitents o contínues (inclou el tractament de les otitis mitjanes cròniques benignes i el colesteatoma). 
  • Porta a terme estapedotomies i estapedectomíes en casos d’otosclerosis. 
  • Fa repermeabilitzacions d’estenosis del conducte auditiu extern per causa òssia o fibrosa (canaloplasties). 
  • Realitza timpanoplàsties i tècniques reconstructives a les cavitats operades i amb pèrdua auditiva.  
 • Sinusitis

  Inflamació/infecció de les cavitats óssees que envolten el nas (si maxil.lar, frontal, etomoidal i esfenoïdal), que si no es tracta adequadament pot tenir complicacions greus a nivell ocular o intracranial. 

  El seu tractament pot ser medicamentós o quirúrgic. 

 • Vertigen

  Les pèrdues d´equilibri són molt discapacitats. El control principal es troba a l´orella interna, i la seva disfunció es la causa de la major part dels vertígens (vertigen perifèric). Les causes de vertigen perifèric més freqüents són: vertigen posicional paroxístic benigne, neuronitis vestibular, migranya vestibular i otitis complicades. Les proves diagnòstiques per a l´estudi del vertigen van des de l´exploració clínica a la consulta (Romberg, Barany, Unterberger, maniobra de Dix-Hallpike…) o proves més especialitzades com el VHIT (test d’impuls cefàlic) o la videonistagmografia. 

 • Trastorns deglutoris (disfàgia orofaríngia)

  Estudi diagnòstic dels problemes de deglució que poden aparèixer per problemes neurològics, l’envelliment, una patologia de cap i coll o una patologia digestiva. S’utilitzen dues proves objectives per a l’estudi: 

  • Videofibroscòpia de deglució (FEES). Es fa a la sala de gabinet de proves de  la consulta externa amb el videofibroscop. Es dona a menjar aliments de diferents textures per avaluar el tipus d’ingesta segura i eficaç. 
  • Videofluoroscòpia de deglució. És una prova radiològica en què s’analitza la deglució. S’utilitza una forma de radiografia en temps real anomenada fluoroscòpia per avaluar l’habilitat del pacient per empassar amb seguretat i eficàcia. Generalment l’examen es tolera bé, no és invasiu, i pot ajudar a identificar les consistències dels líquids i els àpats que el pacient pot consumir amb seguretat. 

  Estudi amb un equip multidisciplinari dels pacients amb disfàgia: otorrinolaringòleg, nutricionista, metge rehabilitador, geriatra, metge internista, neuròleg, digestòleg, infermeria.  

 • Patologia de les glàndules salivals

  Les glàndules salivals poden inflamar-se, infectar-se (parotiditis, submaxil.litis etc) o donar lloc a tumors, ja siguin benignes o malignes. El diagnòstic i tractament de les seves patologies el fa l´ORL.  

 • Oncologia de cap i coll

  • Oncologia. Tumors malignes localitzats en sins paranasals, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, laringe, cavitat oral, glàndules salivars, metàstasis ganglionars cervicals o algun tumor específic de pell de cap i coll com el del pavelló auditiu, en què es veuen implicats factors com el tabac, l’alcohol, o el virus del papil·loma humà. Representen el 5% de tots els tumors. 
   Es fa inicialment una valoració diagnòstica en el circuit de diagnòstic ràpid que inclou la primera visita, exploració complerta incloent la fibroscòpia +/- narrow band imaging, les proves complementàries necessàries (tomografia computeritzada, ressonància magnètica, etc.) i biòpsies. Un cop fet el diagnòstic, el Comitè Oncològic de la Unitat Funcional de Cap i Coll Bellvitge-ICO, de la qual forma part el servei, proposa el maneig terapèutic. En cas de tractament quirúrgic s’acostuma a portar a terme als centres del CSI, i en cas de tractament amb quimioteràpia +/-radioteràpia, es fan a l’Institut Català d’Oncologia (ICO). El seguiment i rehabilitació del pacient es fa de manera multidisciplinària entre els diferents professionals (equip d’infermeria especialitzada en cirurgia de cap i coll, oncologia, radiooncologia, radiologia, medicina nuclear, anatomopatologia, nutrició i dietètica, rehabilitació, logopèdia, cirurgia plàstica o maxil·lofacial de l’Hospital de Bellvitge si cal, etc.) . 
  • Patologia benigna de cap i coll. Inclou, per una part, els tumors benignes de glàndules salivars (paròtide, submaxil·lar…), els tumors cervicals benignes (quists, fenedures…), lesions de cavitat oral o d’altres que necessitin diagnòstic i puguin requerir tractament quirúrgic. Per altra banda, també es fan proves i cirurgies diagnòstiques de patologies hematològiques com les de limfoproliferatives o infeccioses, com la tuberculosi.  
 • Laringologia

  • Estudia les afeccions i alteracions de la laringe (cordes vocals) que puguin afectar la qualitat de la veu. Es fa un diagnòstic en consulta externa, que sol requerir fibroscòpia i/o estroboscòpia. El pacient acostuma a ser tractat de manera multidisciplinària gràcies a la col·laboració estreta amb l’equip rehabilitador de logopèdia, i pot requerir tractament quirúrgic.  
  • Trastorns en la mobilitat de les cordes vocals derivats d’afectacions neurològiques i que necessiten també d’un estudi electromiogràfic per confirmar el diagnòstic i el pronòstic, o per infiltrar toxina botulínica, prova que es porta a terme juntament amb els metges neurofisiòlegs.