Hospital Dos de Maig

Presentació

L’Hospital Dos de Maig va ser inaugurat l'any 1923 i té una dilatada tradició com a institució al servei de la sanitat catalana. És un hospital de dimensions mitjanes que pertany a la Xarxa d'Hospitals d'Utilització Pública (XHUP) de Catalunya i és un centre proveïdor del Servei Català de la Salut.

El 1999, en virtut d'un acord entre la Creu Roja Espanyola i l'Administració Sanitària de Catalunya, l'Hospital de la Creu Roja de Barcelona va entrar a formar part, juntament amb l'Hospital General de l'Hospitalet, del Consorci Sanitari de la Creu Roja de Catalunya, que el 2002 va canviar el nom pel de Consorci Sanitari Integral.

El 2010, amb l’obertura de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, es va crear un nou dispositiu sanitari, el Centre d’Atenció Integral Dos de Maig, en el qual coexisteixen quatre nivells assistencials: atenció primària (amb el Centre d’Atenció Primària Sagrada Família); atenció especialitzada, atenció urgent i atenció hospitalària (amb l’Hospital Dos de Maig).
 

Hospital Dos de Maig
C. Dos de Maig, 301
08025 - Barcelona
Telèfon: 93 507 27 00