Unitat d'Atenció al Ciutadà

Drets i deures

Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya són assegurats del CatSalut i són titulars d'una sèrie de drets i de deures.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha elaborat una carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària. El contingut de cadascun recull un conjunt d'àmbits que ajuden a sistematitzar els drets i deures amb la finalitat d'adaptar-los al moment actual.

Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària

 

Carta de drets i deures

Resum dels àmbits més importants