Unitat d'Atenció al Ciutadà

Full de reclamacions

Podeu fer servir aquest formulari per enviar-nos la vostra reclamació.

Cal adjundar una còpia del vostre document acreditatiu (DNI, NIE, passaport...).

*Nota important: sense la presentació d'aquest document, no es pot gestionar la reclamació.

Dades de la persona que presenta la reclamació

Adjuntar documents

Dades de la persona afectada

Només cal emplenar-ho si feu la reclamació en nom d’una altra persona. En aquest cas, cal adjuntar una còpia emplenada del document següent (descarregar), una còpia del vostre document acreditatiu (DNI, NIE, passaport...) i una còpia del document acreditatiu de la persona afectada.

*Nota important: sense la presentació d'aquests documents, no es pot gestionar la reclamació.