El Consorci

Projectes

Salutec@t: Nou model assistencial telemàtic per al control de pacients crònics (001-P-001142)

El Consorci Sanitari Integral, en col·laboració amb l’Institut Català de la Salut, lidera aquest projecte que consisteix en el desplegament d’un model assistencial innovador, orientat a la cronicitat, amb una visió territorial i integral (centrada en el pacient) i integradora (diferents nivells assistencials).

L’envelliment de la població i el creixement constant del nombre de pacients crònics obliga als sistemes de salut a plantejar nous models assistencials per poder mantenir l’excel·lència, que siguin sostenibles, enfocats en el pacient/ciutadà i que donin resposta a les noves realitats de la societat dels propers anys. Salutec@t vol posar en marxa un nou model assistencial per pacients crònics basat en la telemedicina. El projecte té tres pilars: monitorització, apoderament i comunicació. Per tal de poder desplegar el model, el Consorci Sanitari Integral i l’Institut Català de la Salut necessiten dotar-se d’una plataforma tecnològica que permeti implementar els serveis assistencials no presencials, així com un nou model de relació entre professionals i ciutadans.

El projecte Salutec@t proposa una telemonitorització a través de qüestionaris clínics intel·ligents i informació personalitzada (educació i suport a pacients i cuidadors) amb l’ajuda de la gamificació.

Els objectius del nou model són:

-Millorar el resultat de salut i la qualitat de vida de la població.
-Millorar la satisfacció tant dels pacients com dels professionals.
-Millorar l’eficiència del sistema. Fer les visites o actuacions quan es requereixin i en el nivell assistencial que es necessiti.
-Millorar la comunicació entre tots els actors del sistema de salut, canviant el model relació.
-Crear un model d’atenció a la cronicitat que serveixi com a marc de referència extrapolable a la resta de territoris.

Duració del projecte:
5 anys
Data d'inici: 01/01/2019
Data d'acabament: 31/12/2023
Finançament: Aquest projecte ha estat cofinançat en un 50% (610.375 euros) pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea
en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
Cost total del projecte coordinat: 1.220.750 euros.
Investigador principal: Meritxell Davins i Riu

Aquest projecte està cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través del programa de Compra Pública d’Innovació en Salut.

Reforç de la capacitat de resposta a la crisi de la COVID-19 posades en marxa pel Servei Català de la Salut

Catalunya i els Estats membres s'han vist afectats d'una manera singular per les conseqüències ocasionades per la Covid-19, que ha provocat una crisi de salut pública amb un enorme impacte econòmic i social. Està sent necessari realitzar quantioses despeses no previstes per reforçar la capacitat del sistema sanitari, així com dotar el conjunt de la societat d'instruments que peremetin afrontar la pandèmia. La contribució dels fons europeus és de vital importància per fer front a la situació sanitària i socioeconòmica derivada de l'impacte de la Covid-19.

Aquest projecte ha estat cofinançat en un 100% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.