Què fem

Model assistencial

El model assistencial del Consorci Sanitari Integral es fonamenta en quatre pilars que es van definir de manera participativa amb els professionals sanitaris:

1. Qualitat tècnica: coneixement actualitzat (formació), estandardització de guies de pràctica clínica (procediments), rigor científic (evidència - consens), coordinació entre (i intra) nivells, avaluació de resultats, registre, anàlisi d'incidències, expertesa i innovació.

2. Continuïtat assistencial: compartir criteri (guies conjuntes), compartir informació (e-HC, informes), objectius comuns per àrea (AP-H-SS), circuits entre nivells, atenció especial a les "interfases", equips interdisciplinaris transversals, conèixer a l'altre (estades, informació).

3. Organització centrada en el pacient: informació adequada (què, qui, quan...), tracte (educació, empatia, respecte), confiabilitat (generar confiança), coordinació entre nivells, evitar desplaçaments, evitar duplicats (proves i visites), accessibilitat (llistes d'espera, demores), referent assistencial únic.

4. Sostenibilitat: educació sanitària (ús adequat del sistema sanitari), fer cada cosa al seu lloc (nivell) on toca, mínim cost eficaç (fàrmacs, proves...), proactivitat, estratificació del risc, priorització, accions preventives.