Qui som

Consell Rector

El Consell Rector és el màxim òrgan de govern del Consorci. Actualment el formen 11 persones representants de les entitats consorciades: el Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut (sense nomenar actualment), el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Ajuntament de Sant Joan Despí, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Creu Roja.

Les seves funcions principals, entre d’altres, són l’orientació general de les activitats del Consorci dins dels objectius estatutaris de l’Entitat i la consegüent aprovació dels plans estratègics i dels plans plurianuals d’actuació, reflectits al pressupost anual; l’aprovació dels comptes anuals, que comprenen el balanç de situació a final d’any, el compte de pèrdues i guanys i la memòria corresponent a l’exercici anterior, i l’aprovació de la liquidació del pressupost anual. Totes les actuacions tenen com a referència el  codi de bon govern.

 Codi de bon govern


Membres

President (vacant)
Servei Català de la Salut
Vicepresidenta Marta Álvarez Daroca
Servei Català de la Salut
Vocals

Antoni Aguilera Rodríguez
Creu Roja de Catalunya
Jesus Husillos Gutiérrez
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Jose Antonio Pujante Conesa
Servei Català de la Salut

Antoni Poveda Zapata
Ajuntament de Sant Joan Despí

Josep Casademont Gou
Servei Català de la Salut

Neus Rams Pla
Servei Català de la Salut

Caridad Pontes García
Servei Català de la Salut

Josep Perpinyà Palau
Consell Comarcal del Baix Llobregat

Secretària

Meritxell Serra Garreta