Qui som

Consell Rector

El Consell Rector és el màxim òrgan de govern del Consorci. Actualment el formen 11 persones representants de les entitats consorciades: el Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Ajuntament de Sant Joan Despí, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Creu Roja.

Les seves funcions principals, entre d’altres, són l’orientació general de les activitats del Consorci dins dels objectius estatutaris de l’Entitat i la consegüent aprovació dels plans estratègics i dels plans plurianuals d’actuació, reflectits al pressupost anual; l’aprovació dels comptes anuals, que comprenen el balanç de situació a final d’any, el compte de pèrdues i guanys i la memòria corresponent a l’exercici anterior, i l’aprovació de la liquidació del pressupost anual. Totes les actuacions tenen com a referència el  codi de bon govern.

 Codi de bon govern


Membres

President Jordi Mauri Santuré
Servei Català de la Salut
Vicepresidenta Marta Álvarez Daroca
Servei Català de la Salut
Vocals

Antonio Aguilera Rodríguez
Creu Roja de Catalunya
Josep Casademont Gou
Servei Català de la Salut
Montserrat Figuerola Batista 
Institut Català de la Salut
Jesus Husillos Gutiérrez
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Josep Perpinyà i Palau
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Antoni Poveda i Zapata
Ajuntament de Sant Joan Despí
José Antonio Pujante Conesa
Institut Català de la Salut
Xavier Rodríguez Guasch
Servei Català de la Salut

Secretària

Meritxell Serra Garreta