Angiología

Angiología

El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular se encarga del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades del aparato circulatorio con patología arterial, venosa y linfática.

Unidades y prestaciones

El servicio ofrece asistencia especializada a los pacientes con patología vascular a los que es necesario un diagnóstico y tratamiento

 • Consultas externas . Visitas de alta resolución con ecografía Doppler en patología venosa.
 • Laboratorio vascular. Exploraciones hemodinámicas. Estudio no invasivo de las enfermedades arteriales y venosas con ecografía
  Doppler arterial, venosa y de troncos supraaórticos. Ecografía Doppler de extremidades (ITB).
 • Cirugía mayor ambulatoria de varices. Cirugía convencional, técnica Chiva, técnicas endovasculares mínimamente invasivas. Ablación por Radiofrecuencia y Sistema de cierre venoso VENASEAL.
 • Escleroterapia de varices con espuma.
 • Derivación en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo para el tratamiento precoz de la patología arterial y de troncos supraaórticos.
 • Colaboración con la Unidad de Úlceras para el cuidado de las úlceras de etiología vascular.

Enfermedades y procedimientos

 • La malaltia venosa crònica agrupa els trastorns del sistema venós que afecten les extremitat inferiors. Es manifesta a través de
  símptomes com ara la sensació de cames pesades, dolor, picor o rampes i uns signes que van des de l’aparició d’aranyes
  vasculars, varius, edemes o trastorns de la pell fins a l’aparició d’úlceres en els casos més greus.

  Es tracta d’una malaltia crònica que afecta gran part de la població: un 25% de les dones i entre un 10 i un 15% dels homes.

  Té una gran repercussió socioeconòmica. Suposa una despesa sanitària notable i repercuteix en el consum de recursos del
  sistema sanitari. Les varius, a causa de la seva alta incidència i prevalença, provoquen una sobrecàrrega assistencial i
  constitueixen una de les malalties que registra major nombre de cirurgies al món.

  A més a més, comporten un deteriorament de la qualitat de vida del pacient i una pèrdua de productivitat.

  És important establir un diagnòstic precoç per poder oferir el millor tractament al pacient de forma individualitzada.

  Les tècniques mínimament invasives per al tractament de les varius ofereixen excel·lents resultats, amb menys dolor postoperatori,
  així com una ràpida recuperació del pacient.

  • Els procediments endovenosos tèrmics, com l’ablació de la vena safena interna per radiofreqüència, sembla que són
   els d’elecció en el tractament de les varius degut a un reflux dels eixos safens. Tenen poques complicacions, deixen
   poques cicatrius i mostren una taxa de recidiva baixa.
  • El sistema de tancament venós amb ciano-acrilat: Venaseal, és una tècnica per punció amb anestèsia local, sense
   ferides quirúrgiques, amb incorporació immediata a la vida habitual, i sense necessitat d’utilitzar mitges elàstiques al
   postoperatori. Els seus bons resultats són equiparables a les tècniques termo-ablatives.
  • L’esclero-teràpia amb escuma eco-guiada resulta una bona alternativa terapèutica, mínimament invasiva.
  • La cirurgia oberta, mitjançant la tècnica Chiva o la flebectomia amb una correcta valoració prèvia per ecografia Doppler,
   també es fa de forma ambulatòria i té una recuperació ràpida.

Docencia

Programa de formació especialitzada

Formació de metges residents de 1r i 2n any en les següents àrees:

 • Diagnòstic i tractament de la patologia venosa
 • Laboratori d’exploracions hemodinàmiques: ecografia Doppler venosa i de troncs supraaòrtics
 • Tècniques quirúrgiques convencionals i endovasculars per al tractament de les varius
Formació d’estudiants que fan la rotació pel servei