Hospital General de l'Hospitalet

Hospital General de l'Hospitalet

Infermeria

Presentació

Dolors Pintado Responsable metodològica, gestora infermera dins del procés de desenvolupar assistència i de la formació continuada.

L’equip d’infermeria té com a objectiu oferir una atenció integral, individualitzada  i excel·lent a les persones que viuen al territori del Baix Llobregat i a l’Hospitalet Nord.  

El marc conceptual del Model infermer d’atenció estableix quin es el nostre cos de coneixement i com actuem els professionals. Per tenir cura de les persones, els infermers del CSI, seguim les teories de Virginia Henderson, que estableix catorze necessitats bàsiques. Valorant en nivell de satisfacció d’aquestes, identifiquem les fonts de dificultat de les no satisfetes, per planificar la intervenció dirigida a complementar: la força, la voluntat o els coneixements que falten a la persona, amb la seva participació. I les de Madelin Leininger, que centra la intervenció en el respecte als valors, les creences, la forma de vida i la cultura de la persona,  per proporcionar unes cures eficaces. 

La infermera intervé sobre la persona i el seu entorn fent
 1. Educació, per donar-li els coneixements per ser el més autònoma possible en la presa de decisions pel manteniment de la salut i/o per l’adaptació a una nova situació de salut. I el coneixement necessari per fer un ús adequat dels recursos sociosanitaris del sistema. 
 2. Suport emocional, estableix una comunicació terapèutica mitjançant l’escolta activa per facilitar que identifiqui els seus mecanismes d’afrontament davant les situacions de salut en que es troba. 
 3. Suplència, d’aquelles activitats que ella faria si tingués el coneixement, la força o la voluntat per fer-ho. 
 4. Aplicació de tècniques pel diagnòstic i/o tractament  de la seva situació de salut. 
 5. Vigilància i control per detectar i preveure possibles complicacions 

 

La infermera està al servei del ciutadà sent el garant del seu procés de salut. Desenvolupa l’atenció des de les unitats de cures infermeres inserides en els diferents processos organitzatius. Participant en els diferents dispositius assistencials, treballant en equips multidisciplinaris.  

Comissions i comitès

Participació en Comissions i comitès: 

 • Comissió Mortalitat 
 • Comissió Farmàcia 
 • Comissió Millora de la Pràctica Clínica 
 • Comissió d’investigació 
 • Comissió Infeccions 
 • Comissió d’hemoteràpia 
 • Comissió de Nutrició 
 • Comissió de caigudes 
 • Comissió de contencions 
 • Comissió d’accessos venosos 
 • Comitè d’ètica 
 • Comitè de direcció de Centre 
 • Comitè executiu del CSI 
 • Comissió Infermera CS

Dolors Pintado Responsable metodològica, gestora infermera dins del procés de desenvolupar assistència i de la formació continuada.

Equip de comandaments
 • Andres Abad

  Responsable de la gestió de les unitats de cures infermeres en l’àmbit ambulatori i de l’assistència que presten

 • Adela Morcillo

  Consulta externa

 • Jose Manuel Tinoco

  Centres d'atenció especialitzada

 • Catalina Padilla

  Responsable de docència

 • Sandra Saborit

  Hospital de dia

 • Lourdes Alavedra

  Gabinet de proves

 • Isabel Bueno

  Procés de Tractament de malaltia renal avançada

 • Miquel Angel Ibañez

  Diagnòstic per la imatge

 • Daniel Caballero

  Diagnòstic per la imatge

 • Inma Garçon

  Intervencions quirúrgiques

 • Seve Ballesteros

  Intervencions quirúrgiques

 • David Martínez

  Intervencions quirúrgiques

 • Vanesa Osuna

  Intervencions quirúrgiques

 • Rosa Marti

  Intervencions quirúrgiques

 • Isabel Rosell

  Cirurgia sense ingrés

 • Maite Pescador

  Urgències

 • Nuria Bartolomé

  Urgències

 • Manuel Sánchez

  Urgències prehospitalàries

 • Bety Caro

  Assistent d'unitats d'aguts

 • David Casas

  Assistent d'unitats d'aguts

 • Carmen Roldan

  Assistent d'unitats d'aguts

 • Eva Belchi

  Assistent d'unitats d'aguts

 • Merce Pi

  Assistent d'unitats d'aguts

 • Tarsila Macias

  Assistent d'unitats d'aguts

 • Isabel Benítez

  Atenció sociosanitària

 • Pilar López

  Atenció sociosanitària

 • Beatriz Canalis

  Àrea Maternoinfantil

 • Cristina Borlado

  Hospitalització a Domicili

 • Montse Muñoz

  PADES

 • Almudena Valeiras

  Assistent de crítics

Amb el suport transversal a tots els àmbits d’atenció
 • Olga Marco

  Planificació de dotacions

 • Almudena Leal

  Planificació de dotacions

 • Lucre López

  Vigilància i control d’infeccions

 • Blanca Vila

  Vigilància i control d’infeccions

 • Elena González

  Esterilització

Cures durant l’ingrés per processos quirúrgics i mèdics; aguts, crònics i sociosanitaris: hospitalitzades i a domicili

Oferim cures infermeres individualitzades a persones amb malalties agudes i/o cròniques i famílies, amb eficàcia i seguretat per tal de cobrir les seves necessitats físiques, emocionals i socials. Utilitzem  procediments de treball estandarditzats, promovent a l’hora l’autonomia, el benestar i l’apoderament de la persona atesa i assegurem la continuïtat amb altres nivells assistencials quan cal.    

Cures en els processos d’intervenció quirúrgica

Proporcionem un servei de cures integrals al pacient durant  tot el procés quirúrgic, des de la valoració preoperatòria fins a la reanimació postquirúrgica, aplicant els coneixements i les tècniques pròpies  d’infermeria,  garantint la seguretat i la continuïtat assistencial en el procés de recuperació.

Cures en situació d'urgència, emergència o situació greu de salut en l’àmbit hospitalari i prehospitalari

Oferim cures integrals, en àrees especialitzades i tecnificades, a persones i/o famílies amb demandes sanitàries urgents i/o en situació de risc vital, en funció del seu nivell de gravetat i complexitat.  

Atenció a la salut sexual i reproductiva de la dona i al binomi mare-nadó

Oferim una atenció integral a la dona en totes les etapes de la vida, de salut sexual i reproductiva i de recuperació de la salut en cas de malaltia, fomentant el seu apoderament a través de la implicació en les seves cures i en les activitats de prevenció.  Destaquem l’atenció a la mare, en el diagnòstic, control i assistència de l’embaràs , part i puerperi i l’atenció al nadó en tot el seu procés assistencial, des del naixement fins a l’alta hospitalària, fomentant la salut maternoinfantil  per afavorir el vincle binomi mare-nadó i família 

Cures de final de vida,  hospitalitzades i a domicili

Oferim cures per alleugerir al màxim possible totes les molèsties que apareixen al final de la vida, físiques, emocionals, socials, espirituals i ètiques, amb l’objectiu de proporcionar el màxim confort i qualitat de vida possibles a la persona atesa i a la seva família sempre dins l’equip multidisciplinari. 

Suport i educació en processos crònics: neurològic, cardiovascular, respiratori, renal, digestiu, hematològic, demència, dolor i diabetis

Oferim atenció sanitària integral, fomentant l’autocura i l’apoderament de la persona, dirigida a cobrir les necessitats generades per problemes  de salut en afeccions de llarga durada i progressió generalment lenta e irreversible,amb l’objectiu de retardar l’aparició de complicacions i deteriorament del nivell funcional de la persona atesa, garantint la continuïtat assistencial i atenció multidisciplinària internivells  

Suport i educació per alteració de la mobilitat: Fibromiàlgia, reumatologia, ortopèdia i traumatologia.

Oferim atenció a persones afectades d’alteracions motrius, agudes, cròniques i/o quirúrgiques, adreçada a la prevenció, la  cura i la rehabilitació mitjançant el foment de l’autocura i el suport per l’adaptació de la persona la seva discapacitat o afectació dins el seu entorn habitual. 

Screening, suport i educació en processos oncològics

Proporcionem cures especialitzades al llarg del tot el procés oncològic des del screening, fins a les cures pal·liatives, passant pel diagnòstic i el tractament acompanyant a la persona atesa i la seva família per facilitar l’afrontament de les diferents etapes. La gestió del cas, la coordinació clínica i la continuïtat assistencial són les eines que ens permeten garantir una atenció integral i personalitzada. 

Cures i tècniques per la prevenció i/o recuperació de la integritat cutània: ferides quirúrgiques, ferides cròniques i estomes

Proporcionem cures integrals a les persones amb ferides en relació a la prevenció,  tractament de la causa i foment de l’autocura amb la participació de la família  

Actuem com a equip assessor per a les unitats d’hospitalització, centres sociosanitaris i equips d’atenció primària. 

Educació, aplicació de procediments i cures pel tractament substitutiu renal: diàlisi peritoneal i hemodiàlisi

Oferim  cures dirigides a cobrir les necessitats educacionals, de suport i emocionals a cada etapa de la malaltia renal crònica. Acompanyem a la persona en la presa de decisions sobre el tractament substitutiu que vol rebre i l’apoderem conjuntament amb la família per aconseguir la màxima independència i adaptació social i laboral d’acord a la seva situació personal. 

Procediments i cures per aplicació de tractaments i realització d’exploracions

Oferim una atenció especialitzada juntament amb l’equip interdisciplinari durant els processos  diagnòstics i/o terapèutics per tal de cobrir amb seguretat les cures de vigilància i control, amb l’objectiu d’aconseguir uns resultats de qualitat, cobrint les necessitats de suport emocional, educacional i de suplència durant l’estada de la persona al nostre servei. 

Procediments de diagnòstic per la imatge

Oferim una atenció especialitzada juntament amb l’equip interdisciplinari durant els processos  diagnòstics i/o terapèutics a través de la imatge amb l’objectiu d’assolir la millor qualitat tècnica en els resultats garantint la seguretat  de la persona atesa i cobrint les necessitats de suport emocional, educacional i de suplència durant l’estada de la persona al nostre servei