Hospital General de l'Hospitalet

Hospital General de l'Hospitalet

Medicina Interna

Medicina Interna

Luis Miguel Ceresuela Eito Cap de servei 

Medicina interna és una especialitat que contempla al pacient amb una visió global i integradora amb capacitat d’orientar qualsevol patiment del malalt i resoldre la major part dels seus problemes mèdics. La raó de ser del servei de Medicina interna és donar atenció de qualitat als pacients que requereixen un procés diagnòstic complex, un abordatge integral i interdisciplinari o atenció a les complicacions mèdiques. 

Participació en Comissions i comitès i reunions territorials
 • Comissió de Mortalitat 
 • Comissió d’Infeccions  
 • Comissió de Docència  
 • Comissió de Millora de la Pràctica Clínica 
 • Comissió de Tractaments de l’Àrea de Risc Vascular 
 • Comitè de tumors  
 • Comitè del pacient quirúrgic complex  
 • Reunions territorials de pacient crònic complex  
 • Grup Vigilància infecció nosocomial a Catalunya ( VinCat)  
 • Reunions grup PROA territorial BLC-HN ( Vin Cat)   

Luis Miguel Ceresuela Eito Cap de servei 

Especialistes en Medicina interna
 • Ana Coloma

  Especialista en Medicina interna . Responsable de la Unitat de malalties infeccioses

 • Carlos Jerico Alba

  Especialista en Medicina interna. Responsable de la unitat de risc vascular. Cap d’Àrea Risc Vascular

 • Ana Isabel Domenech

  Especialista en Medicina interna. Responsable de la unitat de hospitalització a domicili

 • Pere Castellanos

  Especialista en Medicina interna. Responsable d’atenció continuada i urgències

 • Gisela Funalleras

  Especialista en Medicina interna. Coordinació d planta hospitalització

 • Mari Luz Villegas

  Especialista en Medicina interna. Coordinació d'atenció ambulatòria i atenció rapida

 • Lluis Pascual

  Especialista en Medicina interna. Coordinació d´unitat de suport pacient oncològic

 • Teresa Casanova

  Especialista en Medicina interna. Tutora de residents de M interna

 • Gemma Calvo

  Especialista en Medicina interna. Tutora de residents de M interna

 • Javier Camacho

  Especialista en Medicina interna

 • Elena Guell

  Especialista en Medicina interna 

 • Eduardo Iribarnegaray

  Especialista en Medicina interna

 • Alicia Fraga

  Especialista en Medicina interna

 • Sara Pintado

  Especialista en Medicina interna

 • Elena Leon

  Especialista en Medicina interna

 • Anna Contra Carne

  Especialista en Medicina interna

 • Isabel Oriol

  Doctora en Medicina interna. Professora de pregrau

 • Maria del Señor Cortes

  Especialista en Medicina interna

 • Beatriz Borjabad

  Especialista en Medicina interna

 • Jose Loureiro

  Especialista en Medicina interna

 • Melany Pestaña

  Especialista en Medicina interna

 • Julia Pareja

  Especialista Medicina interna

 • Cristina Verge

  Especialista en Medicina interna

 • Sara Grillo

  Especialista en Medicina interna  

 • Elena Franz

  Especialista en Medicina interna

 • Joan pol Monteys

  Especialista en Medicina interna 

 • Judit Aranda

  Especialista en Medicina interna 

Unitat d’atenció ràpida

Coordinada por Dra. Villegas. La funció de la unitat és una valoració precoç de malalts amb  sospita de patologia potencialment greu (neoplàsia infecció)  per establir un diagnòstic o una estratègia de  seguiment,  derivats des d’atenció primària,  altres especialitats, o des de el propi servei de Medicina interna. Participa activament en diferents comitès oncològics amb discussió de casos, tant del nostre com als comitès territorials. La unitat té suport d´infermeria gestora de casos.

Unitat d’infeccioses – HIV

Responsable Dra. Coloma. La seva funció  és vetllar pel  control de la infecció nosocomial, higiene hospitalària, detecció i prevenció de brots, fer un bon ús dels antibiòtics, control i seguiment de les malalties de declaració obligatòria. A nivell assistencial s’encarrega de donar suport clínic als del pacients infectats als diferents  serveis de l’hospital (especialment quirúrgics), assessorament i control dels pacients amb bacterièmia. A l’àmbit ambulatori  atenem patologia infecciosa general, infeccions de transmissió sexual i malalties tropicals. Disposem d’un equip d’atenció especialitzat per l’atenció del malalt VIH amb dispositius datenció específics com: HIV complex , patologia del canal anal. La uniat treballa conjuntament amb la infermeria experta en malalties infeccioses i control d infecció nosocomial. També treballa en col·laboració amb la unitat de farmàcia al programa PROA hospitalària i amb microbiologia a l’àmbit de la bioseguretat ambiental i altres processos hospitalaris com el control de la infecció nosocomial e higiene hospitalària 

Unitat d’atenció pacient crònic complex (PCC)

Responsable Dr. Ceresuela. Integrada dintre de l’àrea d’atenció  integral del pacient crònic complex.  Els  objectius de la unitat és optimitzar el tractament i minimitzar les hospitalitzacions evitables dels PCC,  fer  adequació esforç terapèutic, identificació de la malaltia avançada,  i assegurant una adequada continuïtat assistencial amb l’atenció primària i sociosanitària. El seu àmbit d’actuació  és ambulatori  (consulta externa de valoració PCC, unitat de insuficiència cardíaca  i hospital de dia PCC) i de planta d’hospitalització (propi servei o ingressat al serveis quirúrgics). La unitat  treballa conjuntament amb la infermeria clínica de cronicitat i treball social i fa suport amb visites no presencial a l’atenció primària, participa en Rutes d’atenció a la cronicitat territorial.  

Unitat de risc vascular

Responsable  Dr. Jericó.  Integrada dintre de l’àrea d’atenció integral de risc vascular. Lobjectiu és aconseguir el millor control possible dels factors risc cardiovascular per prevenció i detecció del dany vascular. Des de Medicina interna podem afrontar aquests objectius des de una vessant holística que és necessària molt sovint en aquests pacients. L’àmbit d’atenció més habitual són les consultes externes, on disposa d’un gabinet  de proves (MAPA i metge de PA central),  disposa de suport d’infermeria clínica i experta en risc vascular. Amb la indicació adequada des de la unitat es poden fer prescripcions de tractaments hipolipemiants que precisen ser administrats a l´hospital de dia. Els metges de la unitat fan interconsultes de pacients ingressats per dificultats per control tensionals o alteracions lipídiques  La unitat fa suport als equips d’atenció primària amb visites no presencials i participa a les Rutes d’atenció  i guia pràctica clínica del territori.  

Unitat de suport al pacient oncològic

Coordinada por Dr. Pascual. La funció de la unitat és donar assistència mèdica  del pacient oncològic que requereix ingrés per motiu mèdic a l’hospital. Aquesta funció requereix màxima coordinació entre oncologia, geriatria i serveis quirúrgics, per fer valoració pronòstica i establir un pla terapèutic adequat a cada cas. El seu àmbit d’actuació és la planta d’hospitalització i compta amb el suport d infermeria clínica d’oncologia.    

 

Unitat de fibromiàlgia i fatiga crònica

La nostra funció com internista és valorar pacients amb sospita daquesta malaltia, descartar patologia sistèmica que podem mimetitzar aquesta patologia,  confirmar el diagnòstic i establir un pla terapèutic adequat. Té participació de Medicina interna, infermeria i suport psicològic.

 • Malalties infeccioses

  Les més habituals són respiratòries com la pneumònia bacteriana o víriques (COVID, grip….), tracte  urinari (pielonefritis prostatis), infeccions del tracte digestiu, infeccions cutànies, del sistema nerviós central (meningitis) , infeccions sense focus immunodeprimits en pacient tractament quimioteràpic… Aquests processos habitualment responen bé al tractament antibiòtic, però en ocasions requereixen de suport cures intensius, tècniques diagnòstiques complexes.  

 • Malalties cròniques

  L’envelliment de la nostra població i els estils de vida han fet augmentar notablement factors de risc mèdics  com la diabetis, la HTA, l’obesitat. Tot plegat, produeix una afectació dels òrgans (cor, ronyo, pulmó) que evoluciona de forma crònica, ocasionant insuficiència d’òrgan (cardíaca i arítmies cardíaca, renal, anèmia, respiratòria.…). El resultat és uns  pacients crònics i complexos que sovint  presenten simultàniament vàries d’aquestes insuficiències. L’internista per la seva formació holística és ideal per tractar aquests pacients tant en les fases inicials, com en fases més avançades

 • Estudi de processos complexos

  Al moment actual, les tecnologies permeten fer estudis clínics dels pacients, amb quadres  clíniques potencialment greus,  sense precisar d’ingrés a l’ hospital en una gran part dels casos, fent lestudi a les consultes datenció ràpida. En ocasions, els pacients necessiten tècniques invasives o presenten situacions socials funcional clíniques,  que fan necessari ingressar el malalt per estudi del seu procés. En aquest grup tindríem entre altres estudis d’anèmia, síndromes constitucionals, confessionals 

 • Malalties sistèmiques, infamatòries i trombòtiques

  És un grup de malalties menys freqüents, però molt específiques de  la medicina interna com són estudi, diagnòstic, tractament i seguiment de malalties sistèmiques i tractaments de malalties tromboembòliques. Aquestes patologies treballen en equips amb altres especialitats mèdiques de l’hospital i fins i tot d’altres centres. 

   

 • Complicacions mèdiques del pacient oncològic-hematològic

  Al nostre centre, medicina interna, dona suport als serveis d’oncologia i hematologia, fent se càrrec del malalt doncologia o hematologia que ingressa per complicacions mèdiques associades a l’evolució o al tractament de la malaltia oncològica. 

 • Interconsulta d’altres serveis

  La polivalència dels internistes ens permet donar suport als pacients ingressats a altres serveis amb complicacions  infeccioses o aguditzacions de malalties cròniques i que no són pròpies de l’especialitat on està ingressat el pacient.