Medicina Interna

Medicina Interna

Luis Miguel Ceresuela Eito Cap de servei 

Medicina interna és una especialitat que contempla al pacient amb una visió global i integradora amb capacitat d’orientar qualsevol patiment del malalt i resoldre la major part dels seus problemes mèdics. La raó de ser del servei de Medicina interna és donar atenció de qualitat als pacients que requereixen un procés diagnòstic complex, un abordatge integral i interdisciplinari o atenció a les complicacions mèdiques. 

Participació en Comissions i comitès i reunions territorials
 • Comissió de Mortalitat 
 • Comissió d’Infeccions  
 • Comissió de Docència  
 • Comissió de Millora de la Pràctica Clínica 
 • Comissió de Tractaments de l’Àrea de Risc Vascular 
 • Comitè de tumors  
 • Comitè del pacient quirúrgic complex  
 • Reunions territorials de pacient crònic complex  
 • Grup Vigilància infecció nosocomial a Catalunya ( VinCat)  
 • Reunions grup PROA territorial BLC-HN ( Vin Cat)   

Luis Miguel Ceresuela Eito Cap de servei 

Especialistes en Medicina interna
 • Ana Coloma

  Especialista en Medicina interna . Responsable de la Unitat de malalties infeccioses

 • Carlos Jerico Alba

  Especialista en Medicina interna. Responsable de la unitat de risc vascular. Cap d’Àrea Risc Vascular

 • Ana Isabel Domenech

  Especialista en Medicina interna. Responsable de la unitat de hospitalització a domicili

 • Pere Castellanos

  Especialista en Medicina interna. Responsable d’atenció continuada i urgències

 • Gisela Funalleras

  Especialista en Medicina interna. Coordinació d planta hospitalització

 • Mari Luz Villegas

  Especialista en Medicina interna. Coordinació d'atenció ambulatòria i atenció rapida

 • Lluis Pascual

  Especialista en Medicina interna. Coordinació d´unitat de suport pacient oncològic

 • Teresa Casanova

  Especialista en Medicina interna. Tutora de residents de M interna

 • Gemma Calvo

  Especialista en Medicina interna. Tutora de residents de M interna

 • Javier Camacho

  Especialista en Medicina interna

 • Elena Guell

  Especialista en Medicina interna 

 • Eduardo Iribarnegaray

  Especialista en Medicina interna

 • Alicia Fraga

  Especialista en Medicina interna

 • Sara Pintado

  Especialista en Medicina interna

 • Elena Leon

  Especialista en Medicina interna

 • Anna Contra Carne

  Especialista en Medicina interna

 • Isabel Oriol

  Doctora en Medicina interna. Professora de pregrau

 • Maria del Señor Cortes

  Especialista en Medicina interna

 • Beatriz Borjabad

  Especialista en Medicina interna

 • Jose Loureiro

  Especialista en Medicina interna

 • Melany Pestaña

  Especialista en Medicina interna

 • Julia Pareja

  Especialista Medicina interna

 • Cristina Verge

  Especialista en Medicina interna

 • Sara Grillo

  Especialista en Medicina interna  

 • Elena Franz

  Especialista en Medicina interna

 • Joan pol Monteys

  Especialista en Medicina interna 

 • Judit Aranda

  Especialista en Medicina interna 

La medicina interna té al seu abast gran varietat de patologies. Malgrat això, molta de la nostra feina es pot agrupar dins d’unitats assistencials que permeten homogeneïtzar criteris i sistemàtiques de feina per ser mes eficients.  Al nostre servei, tenim definides les següents:

Unitat d’atenció ràpida
Unitat d’infeccioses – HIV
Unitat d’atenció pacient crònic complex (PCC)
Unitat de risc vascular
Unitat de suport al pacient oncològic
Unitat de fibromiàlgia i fatiga crònica

 • Malalties infeccioses

  Les més habituals són respiratòries com la pneumònia bacteriana o víriques (COVID, grip….), tracte  urinari (pielonefritis prostatis), infeccions del tracte digestiu, infeccions cutànies, del sistema nerviós central (meningitis) , infeccions sense focus immunodeprimits en pacient tractament quimioteràpic… Aquests processos habitualment responen bé al tractament antibiòtic, però en ocasions requereixen de suport cures intensius, tècniques diagnòstiques complexes.  

 • Malalties cròniques

  L’envelliment de la nostra població i els estils de vida han fet augmentar notablement factors de risc mèdics  com la diabetis, la HTA, l’obesitat. Tot plegat, produeix una afectació dels òrgans (cor, ronyo, pulmó) que evoluciona de forma crònica, ocasionant insuficiència d’òrgan (cardíaca i arítmies cardíaca, renal, anèmia, respiratòria.…). El resultat és uns  pacients crònics i complexos que sovint  presenten simultàniament vàries d’aquestes insuficiències. L’internista per la seva formació holística és ideal per tractar aquests pacients tant en les fases inicials, com en fases més avançades

 • Estudi de processos complexos

  Al moment actual, les tecnologies permeten fer estudis clínics dels pacients, amb quadres  clíniques potencialment greus,  sense precisar d’ingrés a l’ hospital en una gran part dels casos, fent lestudi a les consultes datenció ràpida. En ocasions, els pacients necessiten tècniques invasives o presenten situacions socials funcional clíniques,  que fan necessari ingressar el malalt per estudi del seu procés. En aquest grup tindríem entre altres estudis d’anèmia, síndromes constitucionals, confessionals 

 • Malalties sistèmiques, infamatòries i trombòtiques

  És un grup de malalties menys freqüents, però molt específiques de  la medicina interna com són estudi, diagnòstic, tractament i seguiment de malalties sistèmiques i tractaments de malalties tromboembòliques. Aquestes patologies treballen en equips amb altres especialitats mèdiques de l’hospital i fins i tot d’altres centres. 

   

 • Complicacions mèdiques del pacient oncològic-hematològic

  Al nostre centre, medicina interna, dona suport als serveis d’oncologia i hematologia, fent se càrrec del malalt doncologia o hematologia que ingressa per complicacions mèdiques associades a l’evolució o al tractament de la malaltia oncològica. 

 • Interconsulta d’altres serveis

  La polivalència dels internistes ens permet donar suport als pacients ingressats a altres serveis amb complicacions  infeccioses o aguditzacions de malalties cròniques i que no són pròpies de l’especialitat on està ingressat el pacient.