Docència

Estades formatives

Protocol d'estades formatives per a especialistes espanyols

El Consorci Sanitari Integral té definits uns requisits bàsics que han de complir els interessats en realitzar una estada formativa en el centre. L’objectiu d’aquests requisits és el d’establir les bases, dins d’un marc de seguretat i reconeixement, per a un aprenentatge no oficial programat: Disposicions generals.

Els tràmits per sol·licitar una estada formativa són: 

1. Enviar a l'adreça electrònica secretariadocencia(ELIMINAR)@csi.cat la documentació següent: 

 • Escrit amb els objectius de la rotació adreçat a:

    Cap d’Estudis
    Consorci Sanitari Integral
    Oriol Martorell, 12
    08970 Sant Joan Despí

2. Si procedeix, i amb el vistiplau del servei corresponent, s’enviarà la conformitat des de la Comissió de Docència.

3. Abans d’iniciar la seva estada el professional ha de personar-se a la Secretaria de Docència(ELIMINAR) (planta 0, Hosptital de Sant Joan Despí Moises Broggi) per dur a terme els tràmits següents: 

 • Signatura del contracte d'estada formativa
 • Signatura del document confidencialitat (LOPD - Llei orgància de Protecció de dades)
 • Recollir la targeta d’identificació 

Protocol d'estades formatives per a especialistes i residents estrangers

D'acord amb el DOGC, decret 165/2015, article 43, de 21 de juliol, que regula la formació sanitària especialitzada a Catalunya, les estades formatives al CSI únicament es podran fer en les unitats docents acreditades, és a dir, a: 

 • Anestesiologia i Reanimació
 • Aparell Digestiu
 • Cirurgia General
 • Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
 • Geriatria
 • Infermera Geriàtrica
 • Medicina Interna
 • Obstetrícia i Ginecologia
 • Infermeria Obstètrico-Ginecològica

Per sol·licitar una estada formativa en el CSI caldrà realitzar els següents tràmits:

1. L'interessat/a haurà de consultar la pàg. Web del Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social la Informació relativa a l’autorització d’Estades Formatives de ciutadans estrangers, a través de l'enllaç següent:

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/estanciasFormativasEx/home.htm

2. Un cop consultats els requisits del Ministeri, l’interessat sol·licitarà a la Comissió de Docència (secretariadocencia(ELIMINAR)@csi.cat) la seva estada formativa per un període no superior a 6 mesos, i amb una antelació mínima de 6 mesos, indicant el servei on vol realitzat la seva estada i concretant les dates.

3. La Comissió de Docència valorarà que l’estada formativa sol·licitada no perjudiqui la capacitat docent del Centre i, amb l’acceptació del responsable assistencial del servei d’acollida, comunicarà l’acceptació de l’estada, condicionada a la presentació (per part del sol·licitant) de la següent documentació:

 • Títol de Graduat Universitari en Medicina o Infermeria
 • Pòlissa d’assegurança d’assistència sanitària
 • Pòlissa de responsabilitat civil
 • Informe del responsable del centre sanitari estranger on presta als seus serveis, on constin les dades de la institució i es determinin els objectius a aconseguir amb la realització de l’estada formativa, signat i segellat.

4. Un cop verificada la documentació, la Comissió de Docència elaborarà l’informe que trametrà a la Direcció general competent en matèria de planificació i recerca en salut, per a la seva aprovació.

5. Si la Direcció general competent en matèria de planificació i recerca en salut dóna la seva autorització, s’enviarà a l’interessat/a:

 • Informe d’acceptació per part de la Comissió de Docència i
 • Informe favorable de la Direcció general competent en matèria de planificació i recerca en salut.

6. El sol·licitant enviarà aquests informes al Ministeri de Sanitat amb la resta de documentació exigida, seguint les seves instruccions per la tramitació oficial de la sol·licitud.

7. En finalitzar l’estada formativa, la Comissió de Docència emetrà un certificat on hi constarà les activitats realitzades i l’avaluació per als professionals que hagin tutelat la formació.