Docència

Estades formatives

Protocol d'estades formatives per a especialistes espanyols

El Consorci Sanitari Integral té definits uns requisits bàsics que han de complir els interessats en realitzar una estada formativa en el centre. L’objectiu d’aquests requisits és el d’establir les bases, dins d’un marc de seguretat i reconeixement, per a un aprenentatge no oficial programat. Disposicions generals.

1. Cal enviar sol·licitud dirigida a:
    Dra. Lourdes Parra
    Presidenta de la Comissió de Docència i Cap d’estudis
    Consorci Sanitari Integral
    Jacint Verdaguer, 90
    08970 Sant Joan Despí

Adjuntant la documentació següent:

  • Fitxa omplerta
  • Curriculum vitae
  • Carta amb els objectius de la rotació

2. Si procedeix, i amb el vistiplau del servei corresponent, s’enviarà la conformitat des de la Comissió de Docència.

3. Abans d’iniciar la seva estada el professional ha de personar-se a la Secretaria de Docència(ELIMINAR) per dur a terme als següents tràmits:

  • Signatura del contracte d'estada formativa
  • Signatura del document confidencialitat (LOPD-Llei Orgànica Protecció Dades)
  • Recollir la targeta d’identificació
     

Protocol d'estades formatives per a especialistes i residents estrangers

Segons el DOGC, decret 165/2015, article 43, de 21 de juliol, que regula la formació sanitària especialitzada a Catalunya, per fer una estada formativa en el CSI, el sol·licitant caldrà que compleixi el següent:
 

1. L'interessat sol·licita a la Comissió de Docència la seva estada formativa per un període no superior a 6 mesos, i amb una antelació mínima de 6 mesos, indicant el servei on vol realitzat la seva estada i concretant les dates.


Cal aportar: Títol de Graduat Universitari en Medicina, Farmàcia o Infermeria Justificar assegurança d’assistència sanitària i riscs derivats de la responsabilitat civil Informe del responsable del centre sanitari estranger on presta als seus serveis, on constin les dades de la institució i es determinin els objectius a aconseguir amb la realització de l’estada formativa, signat i segellat.


2. La Comissió de Docència valorarà que la estada formativa no perjudiqui la capacitat docent del Centre i, amb l’acceptació del responsable assistencial del servei d’acollida, elaborarà l’informe que trametrà a la Direcció general competent en matèria de planificació i recerca en salut, per a la seva aprovació.


3. Si la Direcció general competent en matèria de planificació i recerca en salut dóna la seva autorització, s’enviarà a l’interessat: Informe d’acceptació per part de la Comissió de Docència Informe favorable de la Direcció general competent en matèria de planificació i recerca en salut.


4. El sol·licitant enviarà aquests informes al “Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad”, juntament amb la resta de documentació exigida, seguint les instruccions que figuren al següent link:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/estanciasFormativasEx/informacionGeneral.htm


5. En finalitzar l’estada formativa, la Comissió de Docència emetrà un certificat on hi constarà les activitats realitzades i l’avaluació per als professionals que hagin tutelat la formació.