Recerca

Estructura

La Direcció de Recerca, que depèn de la Direcció General del Consorci Sanitari Integral, s'organitza al voltant dels dos elements següents:

El Servei d'Epidemiologia Clínica

Definició

El servei d'Epidemiologia Clínica del Consorci dona servei a tots els centres del Consorci Sanitari Integral, i ofereix suport en les tres àrees que es detallen a continuació:

Aquestes tres àrees segueixen el següent esquema:

A banda, el servei d'Epidemiologia Clínica registra i analitza anualment la producció científica dels investigadors del Consorci i actua com a interlocutor amb les diferents estructures externes vinculades, el Comitè d'Ètica d'Investigació amb Medicaments (CEIm) de Bellvitge i l'IDIBELL.

Funcions

El suport a l'activitat científica per part del Servei es concreta en les següents funcions:

 • Assessoria metodològica en el disseny de projectes de recerca.
 • Càlcul de la grandària de la mostra.
 • Disseny de bases de dades.
 • Anàlisi estadística de dades.
 • Assessorament en la interpretació de resultats.
 • Assessorament en l'edició i presentació d'articles científics i comunicacions a congressos.
 • Suport en la tramesa de peticions d'ajuts, en el seu seguiment i en el control dels fons concedits. Suport en la tramesa de les memòries dels projectes en curs.
 • Formació en metodologia de la investigació.
 • Informació sobre beques i ajuts per a la recerca sanitària.
 • Registre de les publicacions científiques.

El suport a l'avaluació de projectes de recerca per part del Servei es concreta en les següents funcions:

 • Identificació, recopilació i revisió de la documentació necessària per a presentar un projecte al CEIm de Bellvitge.
 • Tramitació de la sol·licitud d'avaluació i correspondència amb el CEIm.
 • Tramitació dels permisos interns necessaris (idoneïtat de les instal·lacions, conformitat de la Direcció del centre).
 • Manteniment actualitzat del registre de projectes de recerca avaluats.
 • Informació a l'investigador dels informes emesos pel CEIm.

El suport a la gestió de fons de recerca per part del Servei es concreta en les següents funcions:

 • Gestió dels contractes de recerca en els projectes avaluats favorablement.
 • Gestió de les aportacions econòmiques o donacions externes.
 • Gestió per a la retirada de fons de recerca en diferents conceptes (compra de material, pagament de serveis, etc.).
 • Gestió per a la contractació de personal de suport a la recerca a partir de fons prèviament ingressats.
   

La Comissió de Recerca

Definició

Va ser constituïda a l'octubre del 2003, amb representació de les direccions i dels professionals dels diferents centres del Consorci. La Comissió d'Investigació és un òrgan col·legiat dels investigadors de l'entitat amb una funció consultiva i d'assessorament de la Direcció del Consorci en el desplegament de la política científica de la nostra Institució.

Composició actual

Presidenta: Montserrat Martín

Vocals: Alba Aguado, Asunción Ávila, Àlex Blasco, Jordi Castellví, Carmen Deiros, Joan Josep Escobar, Mercè Faraudo, M. Eulàlia López Capdevila, Josep Masip, Dolors Pintado, Delia Reina i Lluís Vila.

Funcions

1. Elaborar el Pla de Recerca a tres anys del Consorci i definir les prioritats específiques del Consorci en investigació, tenint en compte les que estiguin establertes al Pla de Salut de Catalunya, als plans de recerca nacionals i comunitaris, així com aquelles que resultin de les necessitats pròpies del Consorci, de les línies de recerca ja consolidades en el nostre centre i de les iniciatives individuals que s'acompanyin de producció científica de qualitat. Fomentar el creixement i la consolidació de les línies d'actuació prioritàries del Consorci.

2. Elaborar els objectius anuals de recerca.

3. Proposar els criteris generals per l'assignació de recursos en recerca, prenent en consideració les prioritats establertes.

4. Supervisar i informar la idoneïtat, factibilitat i oportunitat d'aquelles sol·licituds de finançament de recerca (projectes, infraestructura, beques, etc.) a organismes externs.

5. Vetllar per què la recerca feta en l'àmbit del Consorci acompleixi el més alt estàndard. Aquesta funció es durà a terme sense perjudici de les funcions del Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC) en aquest mateix àmbit.

6. Fer l'avaluació global de la memòria anual de recerca. Pel què fa els recursos específics de recerca al Consorci, les línies i els projectes de recerca, la Comissió avaluarà l'activitat desenvolupada i el seu rendiment.

7. Facilitar la interrelació del personal investigador dels diferents serveis, unitats i nivells assistencials del Consorci.

8. Promoure la formació continuada dels investigadors en el Consorci, així com la incorporació de becaris adscrits a projectes de recerca, i garantir la qualitat de la seva formació.

9. Aprovar la creació de nous grups de recerca.

10. Canalitzar les relacions amb l'àrea de Docència en tots aquells aspectes relacionats amb la recerca científica de l'àmbit del Consorci, amb èmfasi en les activitats de recerca adreçades als professionals en vies de formació.

11. Proposar les activitats anuals relacionades amb la recerca i coordinar i difondre adequadament els programes de sessions o seminaris.

12. Vetllar perquè la integració de la recerca del Consorci en l'estructura de l'IDIBELL doni resposta a les necessitats dels investigadors de l'entitat d'acord amb el Pla de Recerca.

13. Fomentar la participació de membres del Consorci en òrgans de l'IDIBELL.

14. En coordinació amb la Unitat de Recerca, actuar d'enllaç entre els investigadors del Consorci i l'IDIBELL i donar suport en cas de possibles conflictes.