Tractament de dades personals

El Consorci Sanitari Integral és una entitat adherida al Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals amb el número de registre CT 107.

Dades del responsable i del delegat de protecció de dades

 • Responsable del tractament: Consorci Sanitari Integral

 • CIF: Q5856254G

 • Adreça: Av. Josep Molins 39-41, 08906, Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

 • Telèfon: +34 93 553 12 00

 • Delegat de Protecció de Dades: dpd(ELIMINAR)@csi.cat 
   

Finalitats del tractament

El tractament de dades tenen per objecte les següents finalitats:

 • Prestació d’assistència sanitària o social: garantir el registre i seguiment del tractament sanitari i social prestat als centres del Consorci Sanitari Integral (CSI); assegurar la continuïtat assistencial entre els diferents dispositius assistencials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats; completar la història clínica en el centre, implementar els mecanismes de coordinació d’històries clíniques que es desenvolupin i l’elaboració d’estudis observacionals amb la finalitat de millorar la qualitat assistencial. 
   
 • Comunicació de citacions via SMS o correu electrònic: enviar als usuaris del Consorci Sanitari Integral un SMS o correu electrònic amb el recordatori de les visites programades amb els serveis dels centres. Utilitzarem les dades facilitades directament per l’usuari.
   
 • Docència: el Consorci Sanitari Integral té una vocació docent, inherent al sector sanitari, i en tot moment es respectarà la normativa en protecció de dades i específica en aquesta matèria i s’ajustarà a les millors pràctiques en privacitat i seguretat de la informació. Això implica que, prèviament a l’inici de l’activitat assistencial, el professional informarà al pacient o el seu representant sobre la presència i possible actuació per part dels estudiants, sol·licitant el seu consentiment, que pot ser verbal. Si es decideix no consentir, els estudiants no podran estar presents. En els nostres centres hi ha estudiants de diverses universitats i escoles professionals, i graduats en Medicina i Infermeria formant-se en diferents especialitats: metge intern resident (MIR) i infermer intern resident (IIR), segons l’acreditació del Ministeri de Sanitat.
   
 • Recerca: el Consorci Sanitari Integral participa en projectes d’investigació clínica, subjectes a l’aprovació del Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Per fer aquests estudis s’utilitzaran les dades pseudonimitzades, que en cap cas permeten identificar pacients, i prèviament es demanarà el consentiment.
   
 • Enquestes de satisfacció i/o qualitat del servei: amb la intenció de millorar la qualitat de l’activitat assistencial, els pacients poden ser seleccionats per consultar la seva experiència al CSI. Aquesta enquesta és voluntària i el seu resultat permet al CSI oferir un millor servei.
   

Base de legitimació del tractament

Les bases legals que emparen aquests tractaments són:

 • Prestació d’assistència sanitària o social: tractament necessari per executar la prestació d’assistència sanitària i social, basat en el consentiment de l’interessat, i la gestió dels sistemes i serveis d’assistència sanitària i social.  
   
 • Comunicació de citacions via SMS o correu electrònic: la mateixa base que empara la prestació assistencial, en tant que la comunicació amb el pacient forma part del seu procés assistencial.
   
 • Docència: el consentiment previst a la normativa específica (que s’obtindrà quan sigui necessari).
   
 • Recerca: tractament necessari per a la recerca científica, emparat en el consentiment del pacient.
   
 • Enquestes de satisfacció i/o qualitat del servei: interès legítim (enviament de l’enquesta) i consentiment (respondre a l’enquesta és voluntari).
   

Destinataris del tractament de les dades de salut

Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a l’assistència sanitària i social del Consorci Sanitari Integral, cadascun en les seves competències, i podrà ser tramesa total o parcialment als estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material, hagin d’accedir a les dades a l’efecte de la correcta prestació de l’assistència sanitària i social que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades.

Les dades dels pacients als quals es presti assistència quedaran integrades en la Història Clínica Compartida de Catalunya, d’acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable d’aquest fitxer.

Si desitgeu rebre més informació o voleu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació o portabilitat, podeu contactar amb les unitats d’atenció al ciutadà del Consorci Sanitari Integral.
 

Transferències internacionals

Les seves dades personals no seran comunicades ni tractades fora de l’Espai Econòmic Europeu, excepte en els casos on el pacient sigui resident d’un país estranger i la transferència sigui necessària per a l’execució d’un contracte vinculat a la prestació del servei assistencial.
 

Criteris de conservació

Les dades proporcionades seran conservades d’acord a la legislació sanitària i en matèria de protecció de dades vigent en cada moment i, posteriorment, mentre el Consorci Sanitari Integral pugui tenir algun tipus de responsabilitat jurídica.


Drets de les persones interessades sobre el tractament de dades

El pacient/usuari és el responsable de la veracitat, actualització i correcció de les dades que lliura al CSI i té dret a obtenir informació sobre el tractament que fa el CSl sobre les seves dades personals. En concret:

 • Dret a accedir a les seves dades personals per conèixer les finalitats de tractament, així com sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la supressió de dades que ja no siguin necessàries per a les finalitats recollides.
   
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas, l’entitat podrà conservar les dades per a l’exercici de drets o la defensa de reclamacions.
   
 • En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. El CSI deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o en l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
   
 • Té dret a la portabilitat, és a dir, al fet que les dades personals que hagi facilitat, es transmetin directament a un altre responsable en format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, quan tècnicament fos possible.


En qualsevol moment podeu retirar el consentiment per al tractament de les vostres dades per a les finalitats indicades quan la base de legitimació de les quals sigui el consentiment. Els efectes seran a partir de la seva revocació. No podreu retirar el consentiment per a aquells tractaments de dades que no l’hagin requerit.

Podeu exercir els referits drets dirigint un correu electrònic a l'adreça dpd(ELIMINAR)@csi.cat.

El CSI respondrà a les peticions el més aviat possible i, en tot cas, en el termini d'un mes. Si no fos el cas, demanem que ens disculpeu i ho farem en la major brevetat, davant el sistema de pròrrogues mes a mes fins a dos mesos addicionals que dona el Reglament en cas de complexitat o volum de peticions. No obstant, restem a la vostra disposició si voleu contactar de nou per poder atendre-us i corregir qualsevol possible error tècnic que hagi impedit la resposta dins d’aquest termini.

En el supòsit que no hageu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, o davant l’autoritat de control corresponent. En tot cas, abans d'iniciar qualsevol reclamació, us demanem que contacteu amb nosaltres mitjançant el correu dpd(ELIMINAR)@csi.cat amb la finalitat d'intentar solucionar qualsevol discrepància de forma amistosa.

(Data d'actualitzacio: 02/03/2020)