Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Presentació

El Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor té com a objectiu oferir una atenció especialitzada en diferents àmbits.

Són:

• La realització de tots els procediments terapèutics o diagnòstics de caràcter quirúrgic.
• La realització de totes aquelles altres tècniques que necessiten la col·laboració de l’anestesiòleg per a millorar el confort dels pacients i augmentar l’eficàcia del procediment.
• La recuperació postanestèsica de tots els pacients, en els seus diferents graus de complexitat, incloent les cures crítiques dels pacients quirúrgics.
• El tractament del dolor agut i crònic.

El servei dona cobertura als tres centres hospitalaris d’aguts del Consorci Sanitari Integral:

• Hospital de Sant Joan Despí  (Sant Joan Despí).
• Hospital General de l’Hospitalet (l’Hospitalet de Llobregat).
• Hospital Dos de Maig (Barcelona).

Ho fa amb la voluntat de ser un servei modern i emprenedor que doni suport a la resta de serveis de l’organització, per tal d’assolir una assistència de màxima qualitat i seguretat, centrada en el pacient, amb la implicació dels nostres professionals i que tendeixi a l’excel·lència.

El Servei d’Anestesiologia s’organitza en tres àmbits:

• Assistència
• Docència
• Investigació

Unitats i prestacions

L’assistència es divideix en diferents àrees:

• Anestèsia
• Reanimació
• Unitats especialitzades
• Clínica del dolor

Anestèsia

Aquest servei és el responsable de practicar l’anestèsia en tots els procediments quirúrgics, diagnòstics o terapèutics potencialment dolorosos o que requereixin una sedació o immobilització del pacient.

El procés s’inicia amb la valoració preanestèsica dels pacients, segueix amb la realització dels procediments a diferents zones de l’hospital, continua amb la recuperació a Reanimació o hospitalització, i finalitza en el domicili del pacient, on es manté un control del dolor eficient.

En el primer pas, la valoració preanestèsica es desenvolupa mitjançant:

• Visita virtual al domicili del pacient de manera telefònica
• Visita presencial a consultes externes, pacients hospitalitzats i Urgències

Els procediments anestèsics es realitzen a les zones següents:

• Consultes Externes
• Àrea Quirúrgica
• Hospitalització
• Hospital de Dia
• Urgències
• Sala de Parts
• Sales de Diagnòstic per la Imatge
• Unitat de Terapèutica Hiperbàrica

Consultes externes

És on es realitzen les visites preoperatòries presencials. Habitualment es disposa de dos anestesiòlegs i una infermera especialitzada. La infermera forma part de l’equip d’infermeria de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) o la Unitat de Reanimació Postquirúrgica (URP) i això permet donar una continuïtat assistencial als pacients que després queden ingressats en aquesta unitat. Les mateixes infermeres especialitzades en anestèsia fan les trucades telefòniques que seleccionen aquells pacients que no necessiten repetir la seva visita preoperatòria i en fan així la visita virtual.

Àrea quirúrgica
Són les àrees on es fan els procediments anestèsics més complexos i depenen de la comorbiditat del pacient i del tipus d’intervenció al qual se’l sotmet.

Hospitalització
En l’àrea d’hospitalització, el Servei d’Anestesiologia dona continuïtat assistencial a tots els pacients quirúrgics per tal d’assegurar-los un nivell adequat de control del dolor, a més de detectar i aportar solucions a les possibles complicacions que es poden produir després de l’estada a l’àrea de reanimació.
En aquesta zona també es realitzen les visites preoperatòries dels pacients ingressats que no han estat visitats prèviament.
Els procediments anestèsics poden realitzar-se en programes quirúrgics amb hospitalització o en programes de cirurgia sense ingrés (UCSI). Aquests últims impliquen que després de la intervenció el pacient pot seguir la recuperació al seu domicili sense necessitat d’un ingrés hospitalari.

Hospital de Dia
En aquesta àrea es realitzen anestèsies per a les cardioversions elèctriques juntament amb el servei de Cardiologia. També es realitzen puncions lumbars en col·laboració amb els serveis d’Oncologia i Neurologia.

Urgències
L’equip d’Anestesiologia col·labora en l’atenció a pacients amb aturada cardíaca i politraumàtics.
Així mateix, es realitzen sedacions en tots aquells pacients que ho requereixen.

Sala de parts
El Servei d’Anestèsia atén la pacient en el treball de part proporcionant-li analgèsia i controlant el seu estat vital.
Col·labora en la reanimació bàsica del nounat.
Atén la pacient en cas de complicació postpart (per exemple, atonia uterina).
Atén la cirurgia urgent de caràcter obstètric (cesària, raspats o cerclatge).

Sales de diagnòstic per la imatge
El Servei d’Anestèsia realitza anestèsies generals en pacients sotmesos a radiologia intervencionista, col·locació de pròtesis en l’aparell digestiu i colangiopancretografia retrògrada endoscòpica (CPRE). Així mateix, realitza sedacions en aquells pacients que ho requereixen per a proves diagnòstiques com ara ressonància magnètica (RMN) o tomografia axial computeritzada (TAC).

Unitat de Terapèutica Hiperbàrica
El Servei d’Anestèsia col·labora i dona assistència als pacients pediàtrics que requereixen anestèsia o sedació dintre de la cambra hiperbàrica.

Reanimació (Recuperació postanestèsica i cures crítiques)

A l’àrea de reanimació els pacients estan estretament monitorats i vigilats per poder detectar i tractar possibles alteracions. Una part de l’àrea es destina a aplicar cures crítiques i, si cal, tècniques de suport vital als pacients que ho requereixin per la complexitat del seu cas.

• L’Hospital de Sant Joan Despí disposa d’una sala de reanimació mixta de 18 llits que es divideix en dues zones flexibles: una per a atendre pacients de recuperació anestèsica i una altra per a pacients que requereixen cures crítiques. Dos dels llits estan dotats d’equipament de ventilació controlada i capacitat d’aïllament. Aquesta Unitat de Reanimació està atesa de manera continuada i permanent per un metge adjunt d’Anestesiologia, les 24 hores els 365 dies de l’any. També disposa d’una àrea de recuperació postanestèsica dotada amb 6 lliteres, annexa al gabinet de proves.

• L’Hospital General de l’Hospitalet disposa d’una sala de reanimació amb capacitat per a 10 llits. Aquesta Unitat de Reanimació és atesa, segons les necessitats, per l’equip de metges anestesiòlegs destinats al bloc quirúrgic.

• L’Hospital Dos de Maig de Barcelona disposa d’una sala de reanimació amb capacitat per a 6 llits. Aquesta Unitat de Reanimació és atesa, segons les necessitats, per l’equip de metges anestesiòlegs destinats al bloc quirúrgic. També disposa d’una àrea de semicrítics atesa per una unitat especial del Servei d’Anestesiologia formada per dos metges intensivistes i dos metges anestesiòlegs que treballen conjuntament donant suport assistencial als pacients crítics.

Unitats especialitzades

Unitat de Cirurgia Oncològica Peritoneal (UCOP)
El servei disposa d’un equip especialitzat format per 6 anestesiòlegs que col·laboren amb el Programa de Carcinomatosi Peritoneal de Catalunya (PCPC), referent nacional en el tractament radical de carcinomatosi peritoneal.

Unitat del Pacient Quirúrgic Complex (UPQC)
El servei disposa d’un equip format per 4 anestesiòlegs que col·laboren amb la Unitat del Pacient Quirúrgic Complex, optimitzant l’estat de salut dels pacient amb múltiples comorbiditats.

Unitat de Semicrítics (USC)
El servei disposa d’un equip format per dos metges intensivistes i dos anestesiòlegs que atenen els pacients que requereixen cures intensives a l’Hospital Dos de Maig de Barcelona.

Unitat de Gabinet de Proves
El servei disposa d’un equip format per 4 infermeres polivalents especialitzades en anestèsia i coordinades per un metge anestesiòleg que donen suport a 4 gabinets de proves més una sala de recuperació anestèsica.

Clínica del dolor

El seu principal objectiu és millorar la qualitat de vida de les persones amb dolor crònic i recuperar el seu benestar físic, social i emocional. Per a aconseguir-ho disposa d’un grup de professionals multidisciplinaris amb una àmplia experiència en el tractament del dolor, protocols actualitzats de tractament per a les diferents tècniques i procediments, i les darreres tecnologies i avenços terapèutics en aquest camp.

Els procediments anestèsics es realitzen a les zones següents:
• Visita virtual al domicili del pacient de manera telefònica
• Consultes externes
• Quiròfans
• Hospital de dia
• Sales de diagnòstic per la imatge
• Hospitalització
• Urgències

Les actuacions assistencials que es realitzen sobre processos de dolor crònic depenen de la gravetat dels símptomes, són multimodals i estan interconnectades, de manera que es duen a terme diferents actuacions alhora.

Els procediments sobre el dolor crònic generalitzat i localitzat es realitzen a través de:
• Farmacoteràpia
• Bloquejos nerviosos: plexes, troncs i nervis perifèrics
• Bloquejos endovenosos
• Infiltració de punts Trigger
• Iontoforesi
• Bloquejos del sistema nerviós simpàtic: ganglis i cadena simpàtica
• Tècniques de radiofreqüència: facetes, ram posterior, intradiscal ganglis, cadena simpàtica i nervis perifèrics
• Col·locació de reservoris implantats
• Tractaments amb toxina botulínica
• Neuromodulació (estimuladors medul·lars)