Treball Social

Presentació

El servei de treball social sanitari és aquell que es desenvolupa dins el sistema sanitari, tant a l’atenció primària com a l’hospitalària i la sociosanitària, i que engloba serveis i prestacions amb uns procediment i tècniques concretes.

Aquest servei atén i dona resposta a les situacions psicosocials de persones, famílies o grups que, arran d’un procés de salut, han vist condicionat el seu funcionament òptim així com l’adequació social a aquesta situació.

La promoció de la salut i la prevenció també són aspectes que s’aborden des del treball social sanitari.

El servei s’ocupa de:
 • Atenció a l’àrea de la dona i matern infantil
 • Atenció a la cronicitat
 • Atenció a la fragilitat
 • Atenció a la malaltia avançada (Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport, PADES)
 • Atenció a situacions de vulnerabilitat: risc d’exclusió social, maltractaments, localització de familiars
 • Atenció psicosocial (atenció a famílies i grups)
 • Atenció en situació crítiques/urgents o emergències
 • Atenció en situacions agudes
 • Atenció prehospitalària per a planificació de l’alta
Les principals activitats que porta a terme Treball Social són
 • Informació
 • Orientació
 • Assessorament
 • Detecció precoç de situacions de risc social
 • Valoració de la situació sociofamiliar i de l’entorn
 • Tractament / intervenció social
 • Coordinació amb els professionals/serveis interns/externs de la xarxes d’atenció tant públiques com privades (continu assistencial)

Investigació

El Servei de Treball Social participa en diferents investigacions periòdiques. Normalment es tracta d’estudis que es
desenvolupen dins l’àmbit de la gent gran, i de l’impacte i l’adaptació de la malaltia en el funcionament de les persones i
famílies.

Docència

S’imparteix docència de pregrau i de postgrau de forma habitual amb diferents centres universitaris, com ara la Universitat de Barcelona (UB) o la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El servei també participa en la docència interna a metges interns residents (MIR), així com a d’altres serveis (Cirurgia
Ortopèdica i Traumatologia,…) o àrees, com Urgències o Infermeria.