Dades del pacient que sol·licita l'informe mèdic nou

Cal que adjunteu el document acreditatiu (DNI, NIE, passaport...) de la persona titular.

Adjuntar documents

Dades de la persona sol·licitant

Només cal emplenar-ho amb les vostres dades si feu la petició en nom d’una altra persona. En aquest cas, cal adjuntar també una còpia emplenada del document següent (descarregar), una còpia del vostre document acreditatiu (DNI, NIE, passaport…) i una còpia del document acreditatiu del pacient que requereix la documentació.

En cas de defunció del titular, cal aportar el llibre de família o document original que acrediti la relació entre la persona sol·licitant i el titular de l’informe.

*Nota important: sense la presentació d’aquests documents, no es pot gestionar la sol·licitud.