Recerca

El servei d'Epidemiologia Clínica del Consorci dona servei a tots els centres del Consorci Sanitari Integral, i ofereix suport en les tres àrees que es detallen a continuació:

Aquestes tres àrees segueixen el següent esquema:

A banda, el servei d'Epidemiologia Clínica registra i analitza anualment la producció científica dels investigadors del Consorci i actua com a interlocutor amb les diferents estructures externes vinculades, el Comitè d'Ètica d'Investigació amb Medicaments (CEIm) de Bellvitge i l'IDIBELL.


Funcions

 • El suport a l’activitat científica per part del Servei es concreta en les següents funcions:

  • Assessoria metodològica en el disseny de projectes de recerca.
  • Càlcul de la grandària de la mostra.
  • Disseny de bases de dades.
  • Anàlisi estadística de dades.
  • Assessorament en la interpretació de resultats.
  • Assessorament en l'edició i presentació d'articles científics i comunicacions a congressos.
  • Suport en la tramesa de peticions d'ajuts, en el seu seguiment i en el control dels fons concedits. Suport en la tramesa de les memòries dels projectes en curs.
  • Formació en metodologia de la investigació.
  • Informació sobre beques i ajuts per a la recerca sanitària.
  • Registre de les publicacions científiques.
 • El suport a l’avaluació de projectes de recerca per part del Servei es concreta en les següents funcions:

  • Identificació, recopilació i revisió de la documentació necessària per a presentar un projecte al CEIm de Bellvitge.
  • Tramitació de la sol·licitud d'avaluació i correspondència amb el CEIm.
  • Tramitació dels permisos interns necessaris (idoneïtat de les instal·lacions, conformitat de la Direcció del centre).
  • Manteniment actualitzat del registre de projectes de recerca avaluats.
  • Informació a l'investigador dels informes emesos pel CEIm.
 • El suport a la gestió de fons de recerca per part del Servei es concreta en les següents funcions:

  • Gestió dels contractes de recerca en els projectes avaluats favorablement.
  • Gestió de les aportacions econòmiques o donacions externes.
  • Gestió per a la retirada de fons de recerca en diferents conceptes (compra de material, pagament de serveis, etc.).
  • Gestió per a la contractació de personal de suport a la recerca a partir de fons prèviament ingressats.