Pla estratègic

El nostre pla estratègic marca el camí que volem fer per avançar cap a la nostra visió.
L'actual pla, 2024-2026, té 7 Eixos i 13 línies de treball:

 • Eix 1. CSI àgil, eficient i orientat a resultats

  Aconseguir una organització orientada a resultats en salut, amb l’adequació dels recursos actuals per mitjà d’una organització àgil.

  • Resultats en salut
  • Adequació dels recursos
  • Organització àgil
 • Eix 2. Atenció integral i integrada

  Promoure l’atenció integrada e integral centrada en la persona en tots els nostres centres, garantint la continuïtat assistencial entre nivells assistencials i processos.

  • Atenció centrada en la persona
  • Continuïtat assistencial
 • Eix 3. Experiència del ciutadà

  Millorar l’experiència del ciutadà, mitjançant una major integració de l’usuari en les nostres dinàmiques i adaptant els espais per donar la millor assistència possible.

  • Participació del ciutadà
  • Humanització dels espais
 • Eix 4. Experiència del professional

  Millorar el clima i les condicions laborals, i millorar la visibilitat de la marca CSI desenvolupant noves eines i generant cultura de comunicació externa.

  • Millora del clima, estabilització i lideratge de professionals
  • Visibilitat de la marca CSI
 • Eix 5. Sostenibilitat econòmica

  Implementar les accions que permetin assolir la sostenibilitat econòmica i un creixement sostenible del CSI.

  • Creixement sostenible
 • Eix 6. Responsabilitat social i corporativa

  Sistematitzar en el CSI la integració de la responsabilitat social corporativa i la cura del medi ambient, executant accions de millora i treballant la conscienciació tant interna com externament.

  • Integrar la RSC al CSI
  • Cura del mediambient
 • Eix 7. Recerca

  Dotar de recursos i dinàmiques per tal de potencial l’activitat científica d’alt nivell.

  • Afavorir la recerca clínica i epidemiològica competitiva

Seguiment de resultats del pla estratègic 2024

Descarregueu PDF

Contacteu amb nosaltres

Telèfons i formularis