El Consorci Sanitari Integral és una entitat adherida al Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals amb el número de registre CT 107.

Dades del responsable i del delegat de protecció de dades

  • Responsable del tractament: Consorci Sanitari Integral
  • CIF: Q5856254G
  • Adreça: Av. Josep Molins 39-41, 08906, Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
  • Telèfon: +34 93 553 12 00
  • Delegat de Protecció de Dades: dpd@csi.cat

Finalitats del tractament

El tractament de dades tenen per objecte les següents finalitats:

  • Prestació d’assistència sanitària o social: garantir el registre i seguiment del tractament sanitari i social prestat als centres del Consorci Sanitari Integral (CSI); assegurar la continuïtat assistencial entre els diferents dispositius assistencials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats; completar la història clínica en el centre, implementar els mecanismes de coordinació d’històries clíniques que es desenvolupin i l’elaboració d’estudis observacionals amb la finalitat de millorar la qualitat assistencial.
  • Comunicació de citacions via SMS o correu electrònic: enviar als usuaris del Consorci Sanitari Integral un SMS o correu electrònic amb el recordatori de les visites programades amb els serveis dels centres. Utilitzarem les dades facilitades directament per l’usuari.
  • Docència: el Consorci Sanitari Integral té una vocació docent, inherent al sector sanitari, i en tot moment es respectarà la normativa en protecció de dades i específica en aquesta matèria i s’ajustarà a les millors pràctiques en privacitat i seguretat de la informació. Això implica que, prèviament a l’inici de l’activitat assistencial, el professional informarà al pacient o el seu representant sobre la presència i possible actuació per part dels estudiants, sol·licitant el seu consentiment, que pot ser verbal. Si es decideix no consentir, els estudiants no podran estar presents. En els nostres centres hi ha estudiants de diverses universitats i escoles professionals, i graduats en Medicina i Infermeria formant-se en diferents especialitats: metge intern resident (MIR) i infermer intern resident (IIR), segons l’acreditació del Ministeri de Sanitat.
  • Recerca: el Consorci Sanitari Integral participa en projectes d’investigació clínica, subjectes a l’aprovació del Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Per fer aquests estudis s’utilitzaran les dades pseudonimitzades, que en cap cas permeten identificar pacients, i prèviament es demanarà el consentiment.
  • Enquestes de satisfacció i/o qualitat del servei: amb la intenció de millorar la qualitat de l’activitat assistencial, els pacients poden ser seleccionats per consultar la seva experiència al CSI. Aquesta enquesta és voluntària i el seu resultat permet al CSI oferir un millor servei.

Base de legitimació del tractament

Destinataris del tractament de les dades de salut