Recerca

Comissió de Recerca

Va ser constituïda a l’octubre del 2003, amb representació de les direccions i dels professionals dels diferents centres del Consorci. La Comissió d’Investigació és un òrgan col·legiat dels investigadors de l’entitat amb una funció consultiva i d’assessorament de la Direcció del Consorci en el desplegament de la política científica de la nostra Institució.

Composició actual

 • Presidenta

  Montserrat Martín

 • Vocals

  Alba Aguado, Asunción Ávila, Àlex Blasco, Jordi Castellví, Carmen Deiros, Joan Josep Escobar, Mercè Faraudo, M. Eulàlia López Capdevila, Josep Masip, Dolors Pintado, Delia Reina i Lluís VilaFuncions

 • Elaborar el Pla de Recerca a tres anys del Consorci i definir les prioritats específiques del Consorci en investigació, tenint en compte les que estiguin establertes al Pla de Salut de Catalunya, als plans de recerca nacionals i comunitaris, així com aquelles que resultin de les necessitats pròpies del Consorci, de les línies de recerca ja consolidades en el nostre centre i de les iniciatives individuals que s'acompanyin de producció científica de qualitat. Fomentar el creixement i la consolidació de les línies d'actuació prioritàries del Consorci.
 • Elaborar els objectius anuals de recerca.
 • Proposar els criteris generals per l'assignació de recursos en recerca, prenent en consideració les prioritats establertes.
 • Supervisar i informar la idoneïtat, factibilitat i oportunitat d'aquelles sol·licituds de finançament de recerca (projectes, infraestructura, beques, etc.) a organismes externs.
 • Vetllar per què la recerca feta en l'àmbit del Consorci acompleixi el més alt estàndard. Aquesta funció es durà a terme sense perjudici de les funcions del Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC) en aquest mateix àmbit.
 • Fer l'avaluació global de la memòria anual de recerca. Pel què fa els recursos específics de recerca al Consorci, les línies i els projectes de recerca, la Comissió avaluarà l'activitat desenvolupada i el seu rendiment.
 • Facilitar la interrelació del personal investigador dels diferents serveis, unitats i nivells assistencials del Consorci.
 • Promoure la formació continuada dels investigadors en el Consorci, així com la incorporació de becaris adscrits a projectes de recerca, i garantir la qualitat de la seva formació.
 • Aprovar la creació de nous grups de recerca.
 • Canalitzar les relacions amb l'àrea de Docència en tots aquells aspectes relacionats amb la recerca científica de l'àmbit del Consorci, amb èmfasi en les activitats de recerca adreçades als professionals en vies de formació.
 • Proposar les activitats anuals relacionades amb la recerca i coordinar i difondre adequadament els programes de sessions o seminaris.
 • Vetllar perquè la integració de la recerca del Consorci en l'estructura de l'IDIBELL doni resposta a les necessitats dels investigadors de l'entitat d'acord amb el Pla de Recerca.
 • Fomentar la participació de membres del Consorci en òrgans de l'IDIBELL.
 • En coordinació amb la Unitat de Recerca, actuar d'enllaç entre els investigadors del Consorci i l'IDIBELL i donar suport en cas de possibles conflictes.


Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC)

El Comitè d’Ètica de la Investigació (CEI) amb medicaments (CEIm) de l’Hospital Universitari de Bellvitge tutela tots els centres del Consorci Sanitari Integral (CSI).

Les gestions entre els investigadors del CSI i el CEIm de Bellvitge es coordinen des de el servei d’Epidemiologia Clínica del CSI.

Quin tipus d’estudi s’ha de presentar al CEIm?

L’avaluació i l’aprovació, si s’escau, per part del CEIm és sempre obligatòria per obtenir la conformitat de la Direcció en qualsevol tipus d’investigació feta amb els pacients del CSI.

Per a qualsevol projecte d’investigació que s’hagi de presentar al CEIm, s’ha de contactar a través del següent formulari i enviar el protocol del projecte, amb la identificació del contacte del promotor i de la persona que farà les funcions d’investigador principal en el CSI.

Documentació necessària per a presentar un projecte

La documentació requerida per presentar el protocol d’un assaig clínic, un estudi postautorització (EPA) o qualsevol altre tipus de projecte de recerca es pot consultar al document:

 

Avaluació de projectes