Sol·licitar documentació clínica

Adjuntar documents

Dades de la persona que requereix la documentació

Només cal emplenar-ho si feu la petició en nom d’una altra persona. En aquest cas, cal adjuntar una còpia emplenada del document següent (descarregar), una còpia del vostre document acreditatiu (DNI, NIE, passaport…) i una còpia del document acreditatiu de la persona que requereix la documentació.

*Nota important: sense la presentació d’aquests documents, no es pot gestionar la sol·licitud.