Pacient que sol·licita la documentació clínica

Adjuntar documents

Dades de la persona sol·licitant

Només cal emplenar-ho amb les vostres dades si feu la petició en nom d’una altra persona. En aquest cas, cal adjuntar una còpia emplenada del document següent (descarregar), una còpia del vostre document acreditatiu (DNI, NIE) i una còpia del document acreditatiu del pacient que requereix la documentació.

*Nota important: sense la presentació d’aquests documents, no es pot gestionar la sol·licitud.