• Inici
 • Notícies
 • Coneix l?equip i els objectius de Recerca del Consorci Sanitari Integral

Coneix l?equip i els objectius de Recerca del Consorci Sanitari Integral

 • Dilluns 07 de juny 2021

Al Consorci Sanitari Integral, la investigació en salut és una activitat de Recerca aplicada a donar resposta a problemes que sorgeixen de la pràctica clínica, i es transformen en preguntes d’investigació, per acabar revertint en una millora de l’atenció al pacient.

Els seus objectius generals són:

 1. Fomentar la recerca de qualitat en qualsevol dels àmbits del Consorci.
 2. Potenciar l’obtenció de massa crítica mitjançant una priorització idònia dels grups de recerca i la contractació i/o formació de personal investigador.
 3. Integrar en la pràctica clínica quotidiana la cultura de recerca i d’avaluació, mitjançant la incentivació de la ràpida transferència de coneixements obtinguts en la recerca cap a la pràctica clínica i cap a la prevenció i promoció de la salut, així como fomentar que l’atenció sanitària es basi cada cop més en l’evidència científica.

El Consorci Sanitari Integral està vinculat a la fundació IDIBELL, en el marc d’un conveni de col·laboració en recerca des de febrer de 2017.

La Direcció de Recerca depèn directament de la Direcció del Consorci Sanitari Integral. S’organitza al voltant de dos àrees principals:

 • El servei d’epidemiologia clínica: ofereix suport metodològic (epidemiològic i bioestadístic) per als projectes d’investigació al conjunt dels centres del Consorci Sanitari Integral.

El suport a l’activitat científica per part d’aquest servei es concreta en les funcions següents:

Assessoria metodològica en el disseny de projectes de recerca.

Càlcul de la grandària de la mostra.

Disseny de bases de dades.

Anàlisi estadística de dades.

Assessorament en la interpretació de resultats.

Assessorament en l’edició i la presentació d’articles científics i comunicacions a congressos.

Suport en la tramesa de peticions d’ajuts, en el seu seguiment i en el control dels fons concedits. Suport en la tramesa de les memòries dels projectes en curs.

Formació en metodologia de la investigació. Col·laboració en l’organització de cursos, seminaris, conferències i altres activitats científiques.

Informació sobre beques i ajuts per a la recerca sanitària.

 • La comissió de Recerca: és un òrgan col·legiat dels investigadors del Consorci amb una funció consultiva i d’assessorament de la Direcció del Consorci en el desplegament de la política científica de la nostra Institució.

D’entre les seves funcions principals destaquen:

 1. Elaborar el Pla de Recerca a tres anys del Consorci, i definir les prioritats específiques del Consorci en investigació.
 2. Proposar els criteris generals per l’assignació de recursos en recerca, prenent en consideració les prioritats establertes.
 3. Supervisar i informar la idoneïtat, factibilitat i oportunitat d’aquelles sol·licituds de finançament de recerca (projectes, infraestructura, beques, etc.) a organismes externs.
 4. Vetllar per què la recerca realitzada en l’àmbit del Consorci acompleixi el més alt estàndard.
 5. Fer l’avaluació global de la memòria anual de recerca.
 6. Facilitar la interrelació del personal investigador dels diferents serveis, unitats i nivells assistencials del Consorci.
 7. Promoure la formació continuada dels investigadors en el Consorci, així com la incorporació de becaris adscrits a projectes de recerca, garantint la qualitat de la seva formació.
 8. Aprovar la creació de nous grups de recerca.
 9. Canalitzar les relacions amb l’Àrea de Docència en tots aquells aspectes relacionats amb la recerca científica de l’àmbit del Consorci. Actuar d’enllaç entre els investigadors del CSI i l’IDIBELL, i donar recolzament en cas de possibles conflictes.

Formen part de la comissió de Recerca:

President: Montserrat Martín-Baranera Vocals: Alba Aguado Jodar; Asunción Ávila Rivera; Àlex Blasco Pelicano; Jordi Castellví Valls; Carmen Deiros Garcia; Joan Josep Escobar Barranco; Mercè Faraudo Garcia; Mª Eulàlia López Capdevila; Josep Masip Utset; Dolors Pintado Ferreño; Delia Reina Sanz; Lluís Vila Ballester.

 • COMPARTIU