Digestologia

Presentació

El servei de Digestiu de l’Hospital Dos de Maig dona cobertura a cinc àrees bàsiques de salut (ABS) de l’Àrea Integral de Salut
(AIS) de la Barcelona Dreta

El servei de Digestiu de l’Hospital Dos de Maig dona cobertura a cinc àrees bàsiques de salut (ABS) de l’Àrea Integral de Salut
(AIS) de la Barcelona Dreta. Els serveis els imparteix majoritàriament a consultes externes i a l’hospital de dia. Dona suport a les unitats d’ hospitalització, a urgències i als pacients fràgils de l’equip de suport integral a la complexitat (ESIC) del centre.

El servei d’Endoscòpies cobreix dues ABS de l’AIS de la Barcelona Dreta, i porta a terme la seva activitat a les unitats
d’ingressats de l’Hospital Dos de Maig, els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) i l’ESIC.

El Servei de Digestiu i Endoscòpies Digestives és un Servei Mancomunat amb HSP, des de el mes de Febrer del 2021.

Unitats i prestacions

Assistència a consultes externes
  • Primeres visites ambulatòries
  • Visites successives
Assistència a hospital de dia
  • Tractament amb biològics
Gabinet de proves digestives
  • Gastroscòpies
  • Colonoscòpies
  • Polipectomies
  • PEG (Gastrostomia Percutànea Endoscòpica)
  • Proves digestives a HSP (ecoendoscòpies, CPRE, enteroscòpies, càpsula endoscòpica i proves funcionals