Farmàcia-Farmacologia clínica

Presentació

El Servei de Farmàcia és un servei general clínic que té com a objectiu principal l’ús segur dels medicaments amb la màxima
excel·lència. Actua com un servei de suport de l’activitat assistencial. S’ocupa de cobrir les necessitats fàrmac terapèutiques de
la població mitjançant la selecció, l’adquisició, la preparació, el control, la dispensació i la informació dels medicaments perquè s’usin adequadament, en base a criteris de seguretat, eficàcia i eficiència derivats de l’evidència científica. Comparteix, amb la resta de serveis clínics, el repte d’assolir la continuïtat dels tractaments en els diferents nivells assistencials.

Unitats i prestacions

Gestió logística / economicofinancera
 • Gestió de proveïdors, amb la col·laboració de la Direcció de Logística.
 • Definició i classificació de la demanda.
 • Recepció, emmagatzematge i conservació de medicaments.
 • Control d’existències
 • Col·laboració en l’elaboració dels expedients de característiques tècniques dels medicaments i els establiment dels criteris tècnic-farmacèutics pels procediments de contractació.
 • Gestió de devolució de medicaments.
 • Control de caducitat de medicaments.
 • Distribució de medicaments .
 • Gestió de des abastiments i retirades de medicaments.
 • Gestió de la despesa farmacèutica.
 • Realització d’estudis d’utilització i execució de polítiques de contenció de costos acceptades institucionalment.
 • Anàlisi mensual de la despesa hospitalària de medicaments.
 • Seguiment pressupostari.
 • Manteniment de l’inventari de medicaments de l’Hospital amb control de despesa, devolucions i existències.
 • Gestió dels dipòsits de medicaments.
 • Vigilància del compliment de la legislació sobre medicaments.
 • Definició de procediments per a garantir la qualitat interna de les activitats pròpies del servei, utilitzant la metodologia Lean.
Gestió clínica: dispensació
 • Dispensació de medicaments en dosis unitàries a pacients ingressats
 • Dispensació per estoc
 • Dispensació a pacients externs
 • Dispensació d’estupefaents
 • Dispensació de medicaments estrangers i en condicions especials
 • Dispensació de medicaments en assajos clínics
Gestió clínica: tecnologia farmacèutica
 • Elaboració de fórmules magistrals, estèrils i no estèrils
 • Elaboració de fórmules normalitzades, estèrils i no estèrils
 • Condicionament de medicaments
Gestió clínica: atenció farmacèutica
 • Gestió de la Guia Farmaco-terapèutica: promoció i participació en la selecció de medicaments que l’Hospital i l’assistència primària han de fer servir, contribuint així a l’elaboració i el manteniment de la Guia Farmaco-terapèutica, sota criteris d’eficàcia, qualitat, necessitat i cost.
 • Gestió de les consultes sobre medicaments.
 • Gestió programa d’intercanvi terapèutic.
 • Participació en elaboració i seguiment de protocols terapèutics consensuats amb la resta de serveis clínics de l’hospital.
 • Informació i seguiment farmaco-terapèutic a pacients externs en tractament amb Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria (MHDA).
 • Seguiment dels objectius de farmàcia del contracte amb el Servei Català de la Salut: establir les accions necessàries per tal de donar compliment als objectius pactats.
 • Gestió del Registre de Pacients i Tractaments del Servei Català de la Salut.
 • Avaluació de l’ús de medicament orientat a la detecció d’oportunitats de millora, tant pel que fa a la seguretat com a la reducció de la variabilitat de la practica clínica.
 • Validació de la prescripció de medicaments en pacients hospitalitzats: monitoratge del tractament i intervenció farmacèutica (gestió de la prescripció) i anàlisi del seu impacte.
 • Validació dels tractaments de l’hospital de dia polivalent.
 • Validació dels tractaments amb indicació fora fitxa tècnica i d’ús compassiu.
 • Gestió programa PROA.
 • Validació sanitària de les prescripcions d’especialistes a no ingressats de CatSalut (via SIRE).
 • Elaboració d’informes sol·licitats tant per clients interns com externs.
 • Col·laborar en la conciliació de la medicació dels pacients que ingressen o en transicions internes.
 • Valoració farmacològica als pacients del ESIC per: revisar Pla Terapèutic, adherència, descripció, conciliació i educació en l’ús del medicaments.
Gestió clínica: seguretat
 • Gestió de les alertes de medicaments
 • Notificació de RAM al centre de referencia
 • Detecció, registre, avaluació i prevenció d’incidents per medicaments relacionats amb la seguretat del pacient (TPSC)
Gestió clínica: participació en comissions clíniques i grups de treball
 • Comissió de Farmàcia i Terapèutica
 • Comissió d’Infecció Hospitalària i Política d’Antibiòtics
 • Comissió de Nutrició
 • Comissió Ús Racional del Medicament (CURM)
 • Comissió de SAP Medication
 • Grup de Treball de Seguretat de Pacient

Investigació

 • Gestió dels assajos clínics de medicaments segons normativa.
 • Col·laboració en el disseny i realització d’estudis doble ceg amb medicaments, promocionats per investigadors del propi
  centre, tractant específicament del control de l’aleatorització, de la preparació del medicament, del seu acondicionat
  homogeni i del seguiment de l’administració.
 • Col·laboració i participació en les visites de preselecció, inici, monitorització i tancament d’assaigs clínics.
 • Estudis d’ús de medicaments dins la pràctica clínica.

Docència

 • Docència pregrau a alumnes de 5è curs de la llicenciatura de farmàcia (pràctiques tutelades).
 • Docència a alumnes de la titulació de grau mig de tècnics de farmàcia i para-farmàcia.
 • Realització de cursos de formació a personal sanitari en l’ús dels medicaments.