Medicina Interna

Presentació

Medicina interna és una especialitat que contempla al pacient amb una visió global i integradora amb capacitat d’orientar qualsevol patiment del malalt i resoldre la major part dels seus problemes mèdics.

Medicina interna és una especialitat que contempla al pacient amb una visió global i integradora amb capacitat d’orientar qualsevol patiment del malalt i resoldre la major part dels seus problemes mèdics. La raó de ser del servei de Medicina interna és donar atenció de qualitat als pacients que requereixen un procés diagnòstic complex, un abordatge integral i interdisciplinari o atenció a les complicacions mèdiques.

 • Data d'actualització 26/02/2021

Cap de servei

 • Luis Miguel Ceresuela Eito

  medicina interna hgh

  metge/ssa cap d'àrea

Membres
 • Ana Guadalupe Coloma Conde

  medicina interna hsjd

  metge/ssa coordinador/a assistencial

 • Elena Leon Trenchs

  medicina interna hsjd

  metge/ssa especialista

 • Beatriz Borjabad Gonzalez

  medicina interna hsjd

  metge/ssa especialista

 • Jose Loureiro Amigo

  medicina interna hsjd

  metge/ssa especialista

 • Melani Pestaña Fernandez

  medicina interna hsjd

  metge/ssa especialista

 • Julia Pareja Coca

  medicina interna hsjd

  metge/ssa especialista

 • Cristina Eve Hidalgo

  medicina interna hsjd

  metge/ssa especialista

 • Elena Franz Lacomba

  medicina interna hsjd

  metge/ssa especialista

En aquest apartat apareixen els professionals del Consorci Sanitari Integral que han autoritzat mostrar les seves dades personals.

 • Data d'actualització 26/02/2021

Unitats i prestacions

Dispositius d’atenció
 •  Hospitalització: El nostre servei té assignats 50-60 llits (segons l’època de l’any) amb un equip de 10 especialistes amb residents propis i d’altres especialitats. El volum anual d’ingressos és d’uns 1.800-2.000 altes amb un pic de 2.900 (1.018 COVID+) al 2020. La tipologia dels nostres pacients es podria agrupar en 4 grups: Agudització de pacient amb patologia crònica (insuficiència cardíaca, respiratòria, insuficiència renal , anèmia), Patologia infeccioses (COVID i NO COVID) (pneumònia, infecció urinària, cutània, bacterièmies…). Pacients oncològics que ingressen per complicacions mediques del seu procés i un quart grup de pacients serien pacients ingressat per diagnòstics o tractaments complexos que no es podem fer a l àmbit ambulatori.
 • Interconsultes: Som interconsultors d’altres serveis amb més de 3.000 interconsultes a l’any. Tenim 3 equips específics per atendre les interconsultes. Les interconsultes del servei d’urgències, els de patologia infeccioses en pacients ingressat a la resta del hospital i les interconsultes per maneig del pacient amb patologia crònic ingressat als servei quirúrgics. La resta d’interconsultes es distribueixen entre els membres del servei segon la seva especificitat.
 • Hospitalització a Domicili (HADO). L’HADO del Complex Hospitalari Moisès Broggi té una capacitat de 38 llits virtuals i està participat per 3 metges de Medicina Interna i 1 metge de Cirurgia General. La funció d’aquest equip és atendre el pacient amb criteris d’ingrés al seu propi domicili, sempre que es pugui assegurar l’estabilitat clínica i l’existència d’un cuidador responsable. Permet evitar ingressos a l’hospital i escurçar estades. La responsable de la unitat és la Dra. Ana Domenech, internista adscrita al nostre servei. L’equip de l’HADO compta amb infermeria i coordinació pròpies i constitueix un Procés dins del Procés d’Assistència Hospitalària amb dependència jeràrquica de la Gestora de Procés Maite Rubio conjuntament amb el Cap de Servei de Medicina Interna.
 • Urgències: Hi ha presència d’un metge internista al servei d’urgències de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi tots els dies laborables en horari de 8 a 15:00 hores. A partir d’aleshores i els cap de setmana els metges del servei que fan l’atenció continuada són els que fan la valoració dels pacients als quals es demana ingrés a Medicina interna. A l’Hospital General de l’Hospitalet, de dilluns a divendres hi ha un consultor internista que pot atendre pacients a urgències.
 • Atenció continuada: Fem l’atenció continuada 7 dies / 24 h dels pacients ingressat al nostre servei. A més, som el servei responsable de l’atenció de les complicacions mèdiques de tots pacients ingressats a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi tots el dies de l’any entre les 20:00 i 8:00. Aquesta funció la duen a terme 2 especialistes.
 • Atenció ambulatòria: amb més de 7.000 visites l’any 2020

Consulta externa amb aquests dispositius:

 • Consulta de atenció ràpida
 • Consulta de risc vascular (adscrites a l’àrea de risc vascular)
 • Consulta de valoració de pacient crònic ( únicament a l Moisès Broggi)
 • Consulta de patologia infecciosa
 • Consulta de virologia
 • Consulta de patologia tropical (únicament Hospital general de L’Hospitalet)
 • Consulta de fibromiàlgia i fatiga crònica (únicament a Sant Joan Despí)
 • Consultes de Medicina interna general 6 a l’Hospital de Sant Joan Despí i 1 a l’Hospital General de l’Hospitalet

Hospital de dia: Disponible als dispositius de l’Hospital General de l’Hospitalet i l’Hospital de Sant Joan Despí amb més de 4.000 sessions de tractament les restriccions imposades per la pandèmia COVID. Les nostres agendes de visita i tractament són les següents:

 • Infeccioses: Control infeccions complexa i HIV ( Hospital General l’Hospitalet)
 • Pacient crònic complex
 • Unitat insuficiència cardíaca multidisciplinària (adscrita al servei de cardiologia)
 • Anèmia

Atenció no presencial : Visites de continuïtat assistencial no presencial
Referents de Medicina interna per cada ambulatori del nostre territori.

 

Unitats assistencials

La medicina interna té al seu abast gran varietat de patologies. Malgrat això, molta de la nostra feina es pot agrupar dins d’unitats assistencials que permeten homogeneïtzar criteris i sistemàtiques de feina per ser mes eficients. Al nostre servei, tenim definides les següents:

 • Unitat d’atenció ràpida: Coordinada por Dra. Villegas. La funció de la unitat és una valoració precoç de malalts amb sospita de patologia potencialment greu (neoplàsia infecció) per establir un diagnòstic o una estratègia de seguiment, derivats des d’atenció primària, altres especialitats, o des de el propi servei de Medicina interna. Participa activament en diferents comitès oncològics amb discussió de casos, tant del nostre com als comitès territorials. La unitat té suport d´infermeria gestora de casos.
 • Unitat d’infeccioses – HIV: Responsable Dra. Coloma. La seva funció és vetllar pel control de la infecció nosocomial, higiene hospitalària, detecció i prevenció de brots, fer un bon ús dels antibiòtics, control i seguiment de les malalties de declaració obligatòria. A nivell assistencial s’encarrega de donar suport clínic als del pacients infectats als diferents serveis de l’hospital (especialment quirúrgics), assessorament i control dels pacients amb bacterièmia. A l’àmbit ambulatori atenem patologia infecciosa general, infeccions de transmissió sexual i malalties tropicals. Disposem d’un equip d’atenció especialitzat per l’atenció del malalt VIH amb dispositius d’atenció específics com: HIV complex , patologia del canal anal. La uniat treballa conjuntament amb la infermeria experta en malalties infeccioses i control d infecció nosocomial. També treballa en col·laboració amb la unitat de farmàcia al programa PROA hospitalària i amb microbiologia a l’àmbit de la bioseguretat ambiental i altres processos hospitalaris com el control de la infecció nosocomial e higiene hospitalària.
 • Unitat d’atenció pacient crònic complex (PCC): Responsable Dr. Ceresuela. Integrada dintre de l’àrea d’atenció integral del pacient crònic complex. Els objectius de la unitat és optimitzar el tractament i minimitzar les hospitalitzacions evitables dels PCC, fer adequació esforç terapèutic, identificació de la malaltia avançada, i assegurant una adequada continuïtat assistencial amb l’atenció primària i sociosanitària. El seu àmbit d’actuació és ambulatori (consulta externa de valoració PCC, unitat de insuficiència cardíaca i hospital de dia PCC) i de planta d’hospitalització (propi servei o ingressat al serveis quirúrgics). La unitat treballa conjuntament amb la infermeria clínica de cronicitat i treball social i fa suport amb visites no presencial a l’atenció primària, participa en Rutes d’atenció a la cronicitat territorial.
 • Unitat de risc vascular: Responsable Dr. Jericó. Integrada dintre de l’àrea d’atenció integral de risc vascular. L’objectiu és aconseguir el millor control possible dels factors risc cardiovascular per prevenció i detecció del dany vascular. Des de Medicina interna podem afrontar aquests objectius des de una vessant holística que és necessària molt sovint en aquests pacients. L’àmbit d’atenció més habitual són les consultes externes, on disposa d’un gabinet de proves (MAPA i metge de PA central), disposa de suport d’infermeria clínica i experta en risc vascular. Amb la indicació adequada des de la unitat es poden fer prescripcions de tractaments hipolipemiants que precisen ser administrats a l´hospital de dia. Els metges de la unitat fan interconsultes de pacients ingressats per dificultats per control tensionals o alteracions lipídiques La unitat fa suport als equips d’atenció primària amb visites no presencials i participa a les Rutes d’atenció i guia pràctica clínica del territori.
 • Unitat de suport al pacient oncològic: coordinada por Dr. Pascual. La funció de la unitat és donar assistència mèdica del pacient oncològic que requereix ingrés per motiu mèdic a l’hospital. Aquesta funció requereix màxima coordinació entre oncologia, geriatria i serveis quirúrgics, per fer valoració pronòstica i establir un pla terapèutic adequat a cada cas. El seu àmbit d’actuació és la planta d’hospitalització i compta amb el suport d infermeria clínica d’oncologia.
 • Unitat de fibromiàlgia i fatiga crònica: la nostra funció com internista és valorar pacients amb sospita d’aquesta malaltia, descartar patologia sistèmica que podem mimetitzar aquesta patologia, confirmar el diagnòstic i establir un pla terapèutic adequat. Té participació de Medicina interna, infermeria i suport psicològic.
Participació en Comissions i comitès i reunions territorials:
 • Comissió de Mortalitat
 • Comissió d’Infeccions
 • Comissió de Docència
 • Comissió de Millora de la Pràctica Clínica
 • Comissió de Tractaments de l’Àrea de Risc Vascular
 • Comitè de tumors
 • Comitè del pacient quirúrgic complex
 • Reunions territorials de pacient crònic complex
 • Grup Vigilància infecció nosocomial a Catalunya ( VinCat)
 • Reunions grup PROA territorial BLC-HN ( Vin Cat)
 • Data d'actualització 26/02/2021

Malalties i procediments

 • Malalties infeccioses:

  Les més habituals són respiratòries com la pneumònia bacteriana o víriques (COVID, grip….), tracte urinari (pielonefritis prostatis), infeccions del tracte digestiu, infeccions cutànies, del sistema nerviós central (meningitis) , infeccions sense focus immunodeprimits en pacient tractament quimioteràpic… Aquests processos habitualment responen bé al tractament antibiòtic, però en ocasions requereixen de suport cures intensius, tècniques diagnòstiques complexes.

 • Malalties cròniques:

  L’envelliment de la nostra població i els estils de vida han fet augmentar notablement factors de risc mèdics com la diabetis, la HTA, l’obesitat. Tot plegat, produeix una afectació dels òrgans (cor, ronyo, pulmó) que evoluciona de forma crònica, ocasionant insuficiència d’òrgan (cardíaca i arítmies cardíaca, renal, anèmia, respiratòria….). El resultat és uns pacients crònics i complexos que sovint presenten simultàniament vàries d’aquestes insuficiències. L’internista per la seva formació holística és ideal per tractar aquests pacients tant en les fases inicials, com en fases més avançades.

 • Estudi de processos complexos

  Al moment actual, les tecnologies permeten fer estudis clínics dels pacients, amb quadres clíniques potencialment greus, sense precisar d’ingrés a l’ hospital en una gran part dels casos, fent l’estudi a les consultes d’atenció ràpida. En ocasions, els pacients necessiten tècniques invasives o presenten situacions socials funcional clíniques, que fan necessari ingressar el malalt per estudi del seu procés. En aquest grup tindríem entre altres estudis d’anèmia, síndromes constitucionals, confessionals…

 • Malalties sistèmiques, infamatòries i trombòtiques

  És un grup de malalties menys freqüents, però molt específiques de la medicina interna com són estudi, diagnòstic, tractament i seguiment de malalties sistèmiques i tractaments de malalties tromboembòliques. Aquestes patologies treballen en equips amb altres especialitats mèdiques de l’hospital i fins i tot d’altres centres.

 • Complicacions mèdiques del pacient oncològic-hematològic

  Al nostre centre, medicina interna, dona suport als serveis d’oncologia i hematologia, fent se càrrec del malalt d’oncologia o hematologia que ingressa per complicacions mèdiques associades a l’evolució o al tractament de la malaltia oncològica.

 • Interconsulta d’altres serveis

  La polivalència dels internistes ens permet donar suport als pacients ingressats a altres serveis amb complicacions infeccioses o aguditzacions de malalties cròniques i que no són pròpies de l’especialitat on està ingressat el pacient.

 • Data d'actualització 26/02/2021

Investigació

El servei de Medicina interna té actualment 1 Doctor i altres dos membres defensaran la seva tesi al Desembre 2021. Altres 3 membres del servei estan en diferents fases de preparació de la tesi.

El membres del Servei de Medicina Interna participen activament en 2 dels grups de recerca del Consorci Sanitari Integral

 • Grup de Recerca Unificat en Microbiologia i Malalties Infeccioses (GRUMMI)
 • Investigació clínica i epidemiològica cardiovascular

Fem col·laboració externa amb l’institut de recerca IDIBELL.

A l’any 2020, malgrat el gran impacte de la pandèmia de la COVID al nostre servei, els membres del servei han publicat més de 10 articles a revistes nacionals i internacionals.

El servei està representat en diferents grups de treball de la Sociedad Española de Medicina Interna SEMI (Insuficiència cardíaca, risc vascular, malalties sistèmiques, pacient pluripatològic), de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, i altres societats científiques més específiques on participen

 • Data d'actualització 26/02/2021

Docència

El Servei de Medicina Interna du a terme les activitats de docència següents:

Formació Postgrau

El nostre servei està acreditat per formació d’especialistes en Medicina interna des de 1991. La formació és de 5 anys. Des de l’any 1997 tenim 2 metges residents per any . El servei té dues Tutores (Dra. Casanova i Dra. Calvo) que s’encarreguen d’aquesta funció. Per Medicina Interna roten també residents de Medicina de família, Geriatria, Ginecologia, Aparell Digestiu i Anestesia. Els residents van assolint responsabilitat assistencial de forma progressiva segon el seu any de residència. Estan directament implicats en la presentació de les sessions clíniques i bibliogràfiques, així com en la preparació de comunicacions a congressos i en algun cas adscrits a línies d’investigació del centre. La Dra. Sara Pintado, internista, és la responsable designada per la cap d’estudis de fer la coordinació dels metges de família a l’hospital

Formació Pregrau

Es fan sessions formatives i es coordinen les pràctiques dels estudiants de 4t curs de Medicina de la UB de Pneumologia i Cardiologia, alumnes de 6è medicina de la UB per fer el rotatori de fi de Grau. La responsable és Dra. Oriol.

Formació Continuada

El Servei de Medicina Interna de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i l’Hospital General de l’Hospitalet duen a terme sessions de formació continuada calendaritzades des de setembre a juliol:

 • Sessió de cassos clínics (setmanal)
 • Sessió de temes d actualització en Medicina interna (mensual )
 • Sessions malalties sistèmiques. Conjunta amb Nefrologia, Reumatologia, Dermatologia (mensual)
 • Sessió d’indicadors del servei mensual.
 • Sessió de mortalitat. Bimensual.

Així mateix, les diferents unitats del servei: infeccioses , risc vascular, pacient crònic i oncologia tenen sessions pròpies de cada unitat per discussió de casos clínics o bé temes organitzatius de cada unitat.

 • Data d'actualització 26/02/2021

 • COMPARTIU