Farmàcia

Presentació

El Servei de Farmàcia del Complex Hospitalari Universitari Moisès Broggi (Hospital de Sant Joan Despí, Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet i Hospital General de l’Hospitalet) és un servei general clínic que té com a objectiu principal l’ús segur dels medicaments amb la màxima excel·lència.

Actua com un servei de suport de l’activitat assistencial. S’ocupa de cobrir les necessitats farmacoterapèutiques de la població mitjançant la selecció, l’adquisició, la preparació, el control, la dispensació i la informació dels medicaments perquè s’usin adequadament, en base a criteris de seguretat, eficàcia i eficiència derivats de l’evidència científica. Comparteix, amb la resta de serveis clínics, el repte d’assolir la continuïtat dels tractaments en els diferents nivells assistencials.

 • Data d'actualització: 01.01.2024

Cap de servei

 • Eduardo Hidalgo Albert

  farmàcia hgh

  cap de servei

Membres
 • Berta Gracia Garcia

  farmàcia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Anna Murgadella Sancho

  farmàcia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Nuria San Juan Martinez

  farmàcia hsjd

  cap de servei

En aquest apartat apareixen els professionals del Consorci Sanitari Integral que han autoritzat mostrar les seves dades personals.

 • Data d'actualització: 01.01.2024

Unitats i prestacions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam.

Gestió logística / economicofinancera:
 • Gestió de proveïdors, amb la col·laboració de la Direcció de Logística i Compres i la Direcció Financera CSI.
 • Definició, classificació i gestió de la demanda de medicaments.
 • Recepció, emmagatzematge i conservació de medicaments.
 • Control d’existències
 • Gestió d’ofertes de proveïdors de medicaments.
 • Gestió de licitacions de medicaments.
 • Elaboració dels expedients de característiques tècniques dels medicaments i els establiment dels criteris tècnic-farmacèutics pels procediments de contractació propis del CSI. Col·laborar en al gestió dels procediments de contractació del Consorci de Salut i Social de Catalunya i de l’ICS.
 • Gestió de devolució de medicaments.
 • Control de caducitat de medicaments.
 • Distribució de medicaments .
 • Gestió de desabastiments i retirades de medicaments.
 • Gestió de la despesa farmacèutica.
 • Realització d’estudis d’utilització i execució de polítiques de contenció de costos acceptades institucionalment.
 • Anàlisi mensual de la despesa hospitalària de medicaments.
 • Seguiment pressupostari.
 • Manteniment de l’inventari de medicaments de l’Hospital amb control de despesa, devolucions i existències.
 • Gestió dels dipòsits de medicaments, residències geriàtriques i centres d’especialitats adscrits a la institució, pel que fa als medicaments.
 • Gestió interna del personal a nivell de Complex Hospitalari Moisès Broggi: personal facultatiu, personal tècnic de farmàcia, personal administratiu.
 • Vigilància del compliment de la legislació sobre medicaments.
 • Definició de procediments per a garantir la qualitat interna de les activitats pròpies del servei, utilitzant la metodologia Lean.
Gestió clínica: dispensació:
 • Dispensació de medicaments en dosis unitàries a pacients ingressats (hospitalització convencional i HADO).
 • Dispensació per estoc.
 • Dispensació a pacients externs.
 • Dispensació a pacients externs (via oficina de farmàcia comunitària).
 • Dispensació d’estupefaents.
 • Dispensació de tractaments onco-hematoògics.
 • Dispensació de medicaments en condicions especials (medicaments fora Guia Farmacoterapèutica, estrangers, fora de fitxa tècnica, usos compassius).
 • Dispensació de medicaments en assajos clínics.
 • Dispensació de medicaments per kits.
Gestió clínica: tecnologia farmacèutica:
 • Elaboració de nutricions parenterals.
 • Elaboració de citotòxics i altres medicaments perillosos parenterals.
 • Elaboració de medicació per a assaigs clínics.
 • Elaboració de fórmules magistrals, estèrils i no estèrils.
 • Elaboració de fórmules normalitzades, estèrils i no estèrils.
 • Condicionament de medicaments en dosis unitàries.
 • Davant d’una nova sol·licitud d’una nova elaboració, s’estableix la metodologia d’elaboració, establint un estudi de la fórmula, selecció de matèries primeres i material de condicionament, avaluació de la compatibilitat a la dilució i diuent adequat.
Gestió clínica: atenció farmacèutica:
 • Gestió de la Guia Farmacoterapèutica: promoció i participació en la selecció de medicaments que l’Hospital i l’assistència primària han de fer servir, contribuint així a l’elaboració i el manteniment de la Guia Farmacoterapèutica, sota criteris d’eficàcia, qualitat, necessitat i cost.
 • Gestió de les consultes sobre medicaments.
 • Gestió programa d’intercanvi terapèutic.
 • Participació en elaboració i seguiment de protocols terapèutics consensuats amb la resta de serveis clínics de l’hospital.
 • Informació i seguiment farmacoterapèutic a pacients externs en tractament amb Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria (MHDA).
 • Seguiment dels objectius de farmàcia del contracte amb el Servei Català de la Salut: establir les accions necessàries per tal de donar compliment als objectius pactats.
 • Gestió col·laborativa amb la resta de del Registre de Pacients i Tractaments del Servei Català de la Salut.
 • Avaluació de l’ús de medicament orientat a la detecció d’oportunitats de millora, tant pel que fa a la seguretat com a la reducció de la variabilitat de la practica clínica.
 • Validació de la prescripció de medicaments en pacients hospitalitzats: monitoratge del tractament i intervenció farmacèutica (gestió de la prescripció) i anàlisi del seu impacte.
 • Validació dels tractaments de l’hospital de dia polivalent i d’Oncologia.
 • Validació dels tractaments amb indicació fora fitxa tècnica i d’ús compassiu.
 • Gestió programa PROA.
 • Validació sanitària de les prescripcions d’especialistes a no ingressats de CatSalut (via SIRE).
 • Elaboració d’informes sol·licitats tant per clients interns com externs.
 • Col·laborar en la conciliació de la medicació dels pacients que ingressen o en transicions internes.
 • Presencia de farmacèutic dissabtes, diumenges i festius intersetmanes (de 8:00 a 15:00h)
 • Notificacions de les altes, baixes o modificacions de medicaments a la Guia Farmacoterapèutica.
 • Notificacions RAMs (targeta groga).
 • Revisió continua de la base de dades de medicaments de SAPMedication.
 • Elaboració d’informes sobre idoneïtat de tractaments especials.
 • Gestió del Procés de Farmàcia, amb revisió continua dels procediments i registres.
Gestió clínica: seguretat:
 • Gestió de les alertes, desaprovisionament i retirades de medicaments
 • Notificació de RAM al centre de referència
 • Detecció, registre, avaluació i prevenció d’incidents per medicaments relacionats amb la seguretat del pacient (SNisCat)
Gestió clínica: participació en comissions clíniques i grups de treball:
 • Comissió de l’Ús Racional del Medicament (CURM)
 • Comissió de Farmàcia i Terapèutica
 • Comissió d’Infecció Hospitalària i Política d’Antibiòtics
 • Comissió de Nutrició
 • Comissió d’Oncologia – Institut Català d’Oncologia (ICO)
 • Comissió de SAP Medication
 • Comissió de Dolor
 • Comitè de Risc Cardiovascular
 • Grup de Treball de Seguretat de Pacient
 • Grup de Treball de Medicaments Biològics.
 • Grup de Treball de tractament de la covid19.
 • Grup de Treball de Compres CSI
 • Comissió de Seguiment del Pla de Salut territorial (conjuntament amb ICS i CatSalut).
 • Participació com a referents farmacèutics del Complex Hospitalari Moisès Broggi a la Red Nacional de Antidotos.
 • Data d'actualització: 01.01.2024

Malalties i procediments

  • Lliurament a CatSalut de dades periòdiques sobre ús i despesa de medicaments en situacions especials (covid19, immunoglobulines, etc.)
  • Complementació indicadors VINCAT i 7Vincat.
  • Revisió periòdica RPT onco-hematologia.
 • Data d'actualització: 01.01.2024

Investigació

 • Gestió dels assajos clínics de medicaments segons normativa.
 • Col·laboració en el disseny i realització d’estudis doble cec amb medicaments, promocionats per investigadors del propi centre, tractant específicament del control de l’aleatorització, de la preparació del medicament, del seu condicionat homogeni i del seguiment de l’administració.
 • Col·laboració i participació en les visites de preselecció, inici, monitorització i tancament d’assaigs clínics.
 • Estudis d’ús de medicaments dins la pràctica clínica.
 • Data d'actualització: 01.01.2024

Docència

 • Docència pre-grau a alumnes de 5è curs de la llicenciatura de farmàcia (pràctiques tutelades).
 • Docència a alumnes de la titulació de grau mig de tècnics de farmàcia i parafarmàcia.
 • Programa Erasmus per a estudiants de Farmàcia.
 • Realització de cursos de formació a personal sanitari en l’ús dels medicaments.
 • Participació en mestratges.
 • Data d'actualització: 01.01.2024

 • COMPARTIU