Hospitalització a Domicili

Coordinadora d’infermeria
anna.torres@sanitatintegral.org

Presentació

El servei d’Hospitalització a Domicili (HADO) proporciona cures d’intensitat hospitalària a pacients que es troben físicament al seu domicili però que, des d’un punt de vista administratiu, estan ingressats a l’hospital. L’HADO serveix per escurçar una estada hospitalària convencional o bé per estalviar-se-la. En el primer cas els pacients provenen de qualsevol dels tres hospitals del territori: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital Dos de Maig o Fundació Puigvert. En canvi, els pacients que amb l’HADO eviten l’hospitalització provenen de les consultes externes, de l’hospital de dia, d’urgències, dels centres d’atenció primària, de l’Equip d’Atenció Residencial (EAR) o del Programa d’Atenció Domiciliària Equips de Suport (PADES) de qualsevol dispositiu del territori de l’Àrea Integral de Salut (AIS) Barcelona Dreta (16 àrees bàsiques de salut).

Unitats i prestacions

L’HADO fa el seguiment dels processos terapèutics aguts mitjançant la vigilància mèdica i d’infermeria diària, els tractaments endovenosos diaris, les tècniques de cures complexes, les tècniques diagnòstiques complexes i tot tipus de tractaments hospitalaris (perfusions de medicació, transfusions, etc.).

Tracta:

 • Descompensacions de patologies cròniques, especialment en pacients crònics complexos o amb malaltia avançada
  (PCC/MACA): insuficiència cardíaca, malaltia pulmonar obstructiva crònica, hepatopaties, insuficiència renal crònica
 • Anèmies cròniques hematològiques o en pacients pal·liatius amb criteri per rebre’n
 • Pacients de pal·liatius descompensats amb criteri d’ingrés hospitalari puntual
 • Postoperatoris complexos
 • Patologies infeccioses
 • Cures complexes o en tractaments amb teràpies avançades

Investigació

L’equip de l’HADO participa en els següents registres i estudis:

 • Registre TADE (nacional)
 • Registre TRANSDOM de Transfusió a Domicili (nacional)
 • Estudi de trucades (nacional)
 • Registre RIETE de pacients amb malaltia tromboembòlica (nacional)
 • Registre NADYA de nutrició artificial domiciliària i ambulatòria (nacional)

Docència

 • Docència de pregrau d’infermeria
 • Docència de postgrau d’infermeria, medicina familiar i comunitària, i medicina interna