Endocrinologia i Nutrició

Endocrinologia i Nutrició

El Servei d’Endocrinologia i Nutrició cobreix les malalties relacionades amb les glàndules endocrines i les relacionades amb la nutrició. Comparteix aquesta doble activitat tant a l’Hospital com en consultoris extrahospitalaris. Pel seu treball necessita una col·laboració molt bona amb els centres d’assistència primària.

Atén la població a partir dels 15 anys.

El servei reparteix l’activitat entre l’hospitalització, les consultes externes hospitalàries, l’hospital de dia i els consultoris d’assistència especialitzada.

 • Data d'actualització: 01.01.2024

Cap de servei

 • Maria Merce Albareda Riera

  endocrinologia hsjd

  cap de servei d'atenció especialitzada

Membres
 • Carmen Asensio Ortega

  endocrinologia hgh

  metge/ssa coordinador/a de servei

 • Maria Lecha Benet

  unitat de nutrició (nivell validació)

  dietista-nutricionista

 • Paula Garcia Sancho De la Jordana

  endocrinologia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Aida Palmira Vasquez Iñiguez

  unitat de nutrició

  dietista-nutricionista

 • Amaya Peñalva Arigita

  unitat de nutrició

  dietista-nutricionista

 • Gemma Francisco Exposito

  endocrinologia hgh

  metge/ssa especialista

 • Irela Lopez Cobo

  endocrinologia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Jose Antonio Mestron Perez

  endocrinologia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Manuel Luis Sahun De la Vega

  endocrinologia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Maria Rosa Prats Farreras

  unitat de nutrició

  dietista-nutricionista

 • Sara Torrejon Jaramillo

  endocrinologia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Silvia Martin Grillo

  endocrinologia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Yolanda Torres Muñoz

  endocrinologia hsjd

  metge/ssa especialista

En aquest apartat apareixen els professionals del Consorci Sanitari Integral que han autoritzat mostrar les seves dades personals.

 • Data d'actualització: 01.01.2024

Unitats i prestacions

Patologies que tracta el servei

Endocrinologia

Diabetis

 • Diabetis tipus 1. Consulta monogràfica i treball en equip (metge / infermeria educadora). Control de pacients portadors de bomba d’insulina, sensors de glucosa i sistemes de nansa tancada.
 • Diabetis tipus 2. Atenció al pacient pluricomplicat i/o amb descompensació aguda o crònica.
 • Peu diabètic. Es participa en una unitat multidisciplinària.

Endocrinopaties i gestació. Consulta monogràfica i de treball en equip (metge/infermera educadora). Coordinats amb els Serveis de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital General de l’Hospitalet i de l’Hospital de Sant Joan de Déu:

 • Diabetis gestacional.
 • Diabetis pregestacional.
 • Patologia tiroidal i gestació.
 • Obesitat i gestació
 • Altres malalties endocrines i gestació

Tiroide

 • Hipertiroïdisme. Diagnòstic i tractament
 • Hipotiroïdisme. Diagnòstic i tractament
 • Càncer de tiroide. Consulta monogràfica i comitè multidisciplinari intrahospitalari per valorar els casos. Participació en el Comité de Carcinoma de tiroides avançat interhospitalari.
 • Nòdul de tiroide. Consulta monogràfica d’alta resolució amb diagnòstic ecogràfic, i punció amb agulla fina i seguiment. Alcoholització de nòduls de tiroides.
 • Oftalmopatia tiroidea. Comitè multidisciplinar que pren decisions sobre el tractament i el seguiment.

Paratiroides

 • Hiperparatiroïdisme i hipoparatiroïdisme. Diagnòstic i tractament. Comitè multidisciplinari per valorar els casos.

Suprarrenals

 • Disfuncions / tumors adrenals. Diagnòstic i tractament. Comitè multidisciplinari per valorar els casos

Hipòfisi

 • Malalties de la hipòfisi (disfuncions, adenomes). Consulta monogràfica per al diagnòstic i tractament mèdic.

Patologia gonadal

 • Hipogonadisme / Ginecomàstia. Diagnòstic i tractament

Tumors neuroendocrins

Risc cardiovascular

 • Dislipèmia / Pacients amb elevat risc cardiovascular / Prevenció secundària / HTA secundària / Hiperaldosteronisme. Consulta per al diagnòstic clínic i genètic, i tractament. Emmarcada dins de l’Àrea Integrada de Risc Cardiovascular, organisme transversal en el qual participen diferents serveis de l’hospital.

Atenció al pacient amb malalties oncològiques i hematològiques

 • Diabetis: descompensacions associades al tractament oncològic/hematològic en pacients amb diabetis prèvia, diabetis de nou diagnòstic secundàries als tractaments.
 • Malalties endocrines associades al tractament oncològi.
Unitat de Nutrició i Dietètica
 • Risc de desnutrició i desnutrició. Diagnòstic i suport nutricional
 • Impossibilitat de nutrició oral (ictus, neoplàsies, cirurgia digestiva, entre d’altres). Suport amb nutrició artificial (sonda nasogàstrica, nasojejunal, gàstrica), gastrostomia endoscòpica percutània (PEG), jejunostomia (JEG o quirúrgica). Nutrició parenteral perifèrica i nutrició parenteral total en pacients hospitalitzats.
 • Programa integral de suport nutricional al pacient oncològic
 • Dietoteràpia i assessorament nutricional: patologies que requereixen d’un tractament dietètic com poden ser al·lèrgies alimentàries, insuficiència renal crònica (IRC), insuficiència cardíaca congestiva (ICC), obesitat, malaltia inflamatòria intestinal
 • Suport nutricional perioperatori dins de la rehabilitació multimodal
 • Disfàgia. Valoració (si cal test volum-viscositat) i prescripció de dieta adaptada i mòduls d’espessidors
 • Suport i educació dietètica i nutricional a pacients crònics complexes amb l’ús d’una eina de Telemedicina.
 • Suport a l’Hospital Socio Sanitari: Suport i col·laboració en la gestió del risc de desnutrició i desnutrició. Impossibilitat de nutrició oral. Col·laboració en el tractament de la Disfàgia (adaptació de dietes i prescripció espessants si cal a l’alta).
 • Nutrició Enteral Domiciliaria: gestió i seguiment del programa de pacients amb nutrició enteral a domicili o en residències.
Unitat funcionald’infermeria d’educació diabetològica

En aquesta unitat es realitza atenció i educació terapèutica a les persones amb les següents patologies:

 • Diabetis
 • Diabetis gestacional
 • Obesitat i desig gestacional o gestació i
 • Obesitat grau I i II
Unitat funcional d’Obesitat i Cirurgia Bariàtrica

Unitat multidisciplinar d’abordatge de l’obesitat amb complicacions i/o mòrbida de diagnòstic i tractament dietètic, farmacològic i quirúrgic.

Dispositius assistencials

El servei centra la seva activitat en quatre àmbits:

 • Hospitalització. Es tracta d’un servei que ingressa molt pocs pacients. En canvi dona suport al Servei d’Urgències i a d’altres serveis de l’hospital per controlar pacients ingressats. Sobre tot controla els pacients amb diabetis descompensada i dona suport nutricional als pacients desnodrits o amb risc de desnodrir-se.
 • Consulta externa hospitalària. Actualment les primeres visites i les visites que requereixen exploracions es realitzen presencialment, les segones visites es poden realitzar de forma presencial o virtual (videoconsulta o telefònica). S’atenen casos de complexitat elevada, per la qual cosa es disposa de:
  • Consultes d’endocrinologia general
  • Consultes monogràfiques de:
   • Diabetis tipus 1 / Diabetis monogèniques/Diabetis secundàries
   • Patologia endocrina de la gestació
   • Educació diabetològica
   • Càncer de tiroides
   • Nòdul de tiroide (consulta d’alta resolució: diagnòstic amb ecografia-punció aspiració amb agulla fina (PAAF))
   • Hipòfisi
   • Nutrició. Obesitat
   • Dietètica: Obesitat (consultes grupals i individuals de seguiment), Oncologia, valoració nutricional pre i postquirúrgica, Dietètica general, NED virtual (valoracions peticions de Primaria)
   • Risc cardiovascular (dins de l’Àrea Integrada de Risc Cardiovascular)
   • Pacients amb patologia oncològica i diabetis o malalties endocrines.
  • Control de la nutrició enteral a domicili.
  • Unitat multidisciplinar de peu diabètic (conjuntament amb Podologia i els Serveis de Cirurgia Vascular, Traumatologia i Medicina Interna).
 • Hospital de dia. El servei atén pacients amb descompensació de la seva patologia que necessiten una atenció més intensiva i/o preferent/urgent. Gràcies a l’elevada resolubilitat d’aquest dispositiu, en els darrers anys gairebé no s’han fet ingressos en hospitalització convencional. L’atenció primària hi té accés directe, via telefònica, per derivar-hi pacients amb descompensació severa de la seva patologia endocrina, així com el servei d’Urgències i d’altres serveis de l’hospital. Les patologies que s’atenen a l’hospital de dia són:
  • Debuts de diabetis tipus 1 i nous diagnòstics de diabetis tipus 2 (treball en equip endocrinòleg, infermera educadora i infermera d’Hospital de dia).
  • Diabetis amb descompensació crònica que requereix insulinització (treball en equip entre l’endocrinòleg i la infermera educadora).
  • Diabetis amb descompensació aguda com hiperglucèmies simples, cetosis o cetoacidosi lleus (treball en equip entre l’endocrinòleg i la infermera educadora).
  • Altres patologies endocrines que requereixen un control més acurat o tractament urgent/preferent (hipertiroïdisme d’inici o de difícil control, hiponatrèmia, hipocalcèmia, hipomagnesèmia).
  • Seguiment dietètic i nutricional dels pacients oncològics (dietista-nutricionista).
  • Valoració i seguiment dels pacients oncològics amb diabetis (treball en equip metge/infermera educadora).
  • Valoració dels pacients oncològics amb malalties endocrine.
 • També s’hi realitzen les següents activitats:
  • Proves funcionals endocrines (equip metge-infermera d’hospital de dia).
  • Col·locació SNG, inicis de NE i educació NED (equip infermera d’hospital de dia, infermer de Nutrició, dietista-nutricionista, metge).
  • Recanvis de sondes d’alimentació nasogàstriques i PEG (equip infermera d’hospital de dia, infermer de Nutrició, dietista-nutricionista, metge).
  • Cures i atenció complicacions de sondes (SNG, PEG, Jejunostomies)
  • Tractament de l’oculopatia de Graves amb polsos de cortisona endovenosa (equip metge-infermera d’hospital de dia).
  • Inici de tractament amb perfussors subcutanis d’insulina i sistemes de nansa tancada
  • Alcoholització de nòduls tiroïdals.
 • Consultoris d’assistència especialitzada (CAE).
  • El servei disposa de quatre d’aquests consultoris: un a Sant Feliu de Llobregat, un a La Torrassa i dos a Cornellà.
  • En els CAEs s’assisteix un gruix important de pacients derivats des de l’atenció primària
  • Unitat funcional d’infermeria d’educació en diabetis.  Dóna servei d’educació diabetologica en els tres CAEs.
Altres activitats relacionades
 • Suport psicològic grupal per a pacients amb diabetis tipus 1, coordinat pel psicòleg Javier Tinoco i les infermeres educadores de diabetis.
 • Acompanyament multidisciplinari per a pacients amb obesitat en circuit d’estudi de cirurgia bariàtrica (Psicòleg, endocrí, infermeria).
 • El Servei d’Endocrinologia i Nutrició participa activament en: l’Àrea Integrada de Risc Cardiovascular, l’equip multidisciplinari de la Unitat de Peu Diabètic, el Comitè de Tumors de la Tiroide i el Comitè d’Oculopatia de Graves
 • La Unitat de Nutrició i Dietètica participa en les següents comissions/comitès: Nutrició, Disfàgia, Síndrome de l’apnea obstructiva del son (SAOS), Oncologia general i Oncologia quirúrgica, Obesitat i Cirurgia Bariàtrica, Pacient crònic complexe, cuina.
 • La Unitat de Nutrició i Dietètica controla més de 1000 pacients a domicili amb nutrició enteral
 • Consulta mensual conjunta Servei d’Obstetrícia Hospital Sant Joan de Déu i Servei d’Endocrinologia del nostre complex a l’Hospital Sant Joan de Déu en la que es valoren dones gestants amb patologia endocrinològica complexa.
Coordinació amb atenció primària

El Servei d’Endocrinologia i Nutrició considera molt important la relació i coordinació amb l’atenció primària. La comunicació es realitza mitjançant els següents canals:

 • Consulta virtual. L’eix principal de comunicació (consultes, primeres visites, preferents) ja que permet una gran agilitat en la gestió dels pacients que es consulta, fins i tot durant períodes de vacances.
 • Consulta presencial o telemàtica (Teams). Té caràcter mensual a la majoria dels ambulatoris (en algun cas bimensual). Cada ambulatori té el seu endocrinòleg/a referent. Això permet un contacte directe entre els professionals, reforça la confiança i permet aclarir dubtes de casos problemàtics. També s’utilitza per a l’actualització de temes d’actualitat.
 • Telèfon de l’hospital de dia. Permet el contacte directe per la derivació de pacients que requereixen atenció amb una relativa urgència.
 • Correu electrònic d’Endocrinologia: per consultes personalitzades dels metges de família amb el seu consultor o amb l’especialista d’una consulta monogràfica, per altres especialistes i per pacients.
 • Correu electrònic de Nutrició: fonamentalment per a la gestió dels pacients amb nutrició enteral a domicili.
 • Correu electrònic d’Educació Diabetològica: per pacients i gestors de casos d’atenció primària.
 • Telèfon d’educació diabetològica: Atenció telefònica per a pacients i gestors de casos.
 • Correu electrònic de peu diabètic (unitat multidisciplinar): per la gestió ràpida dels malalts amb peu diabètic.

Des del 2012 està vigent la Ruta de Diabetis, que preveu els criteris de derivació i les vies de comunicació entre l’atenció primària i el Servei d’Endocrinologia i Nutrició. Aquesta ruta es va revisar a finals de 2014 i al 2016 espefíciament la de l’àrea de l’Hospitalet Nord.

Coordinació amb altres serveis
 • Centres de Salut Sexual i Reproductiva (ASSIRS): reunions trimestrals.
 • Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital General de l’Hospitalet: reunions trimestrals.
 • Servei de Cirurgia General: sessions conjuntes de patologia tiroïdal, paratiroïdal i suprarrenal.
 • Servei de Ginecologia i Obstetrícia: visites conjuntes Obstetrícia-Endocrinologia mensuals a l’Hospital Sant Joan de Déu.
 • Servei d’Oftalmologia: comitè multidisciplinar oftalmopatia tiroïdal.
Què destaquem
 • L’hospital disposa d’un sistema integrat de control de glucèmia capil·lar per als pacients ingressats que evita errors (del glucòmetre directe al SAP previ control per codi de barres)
 • El servei controla al voltant de 900 pacients amb diabetis tipus 1 utilitzant les darreres tecnologies:
  • Bomba d’insulina
  • Bomba d’insulina amb sensor integrat. Sistemes híbrids.
  • Maneig de glucosensors
  • Plataformes “en línia” de control
 • Ofereix una consulta d’alta resolució del nòdul tiroïdal. En la mateixa visita es pot realitzar una ecografia i una punció ecoguiada del nòdul, a més del tractament del nòdul de tiroides amb alcoholització.
 • Controla més de 1000 pacients amb nutrició enteral a domicili (suport nutricional, espessidors, nutricions per sonda nasogàstrica, nutricions per sonda gàstrica o PEG).
 • L’Hospital de Dia d’Endocrinologia està obert a l’atenció primària, Urgències i a consultes urgents dels pacients.
 • Disposa d’una Unitat Multidisciplinària de Peu Diabètic.
 • Hi ha una comunicació fàcil entre l’atenció primària i el servei (consultoria presencial, agendes virtuals, e-correu endocrí de la Unitat de Nutrició, telèfons metge, infermera clínica i dietista-nutricionista).
 • La Unitat funcional d’Obesitat i Cirurgia Bariàtrica amb un abortatge quasi integral del pacient amb Obesitat.
 • La consulta de pacients amb malalties oncològiques i hematològiques que permet una valoració multidisciplinar metge-infermera educadora i dietista-nutricionista.
 • L’atenció coordinada de la dona gestant amb patologia endocrina amb els ASSIRs i els Serveis de Ginecologia i Obstetrícia de la nostra àrea d’influcència.
 • Data d'actualització: 01.01.2024

Malalties i procediments

 • Diabetis

  La diabetis és una malaltia que afecta el 13% de la població, encara que una tercera part no sap que la té. Hi ha dos tipus de diabetis: la tipus 1 i la tipus 2.

  • La diabetis tipus 1 és molt menys freqüent que la tipus 2 i acostuma a iniciar-se abans dels 40 anys, però també pot afectar gent més gran. La malaltia consisteix en una manca de producció d’insulina per part del pàncrees quan aquest s’ha vist malmès per una agressió autoimmunitària, és a dir per un atac de les pròpies defenses de la persona, que per error han destruït les cèl·lules que produeixen insulina. Així que es diagnostica cal un tractament amb insulina. S’ha avançat molt en els sistemes d’injecció de la insulina i del control de la glucèmia, el que ha facilitat i millorat notablement el control de la diabetis i la qualitat de vida dels pacients.
  • La diabetis tipus 2 acostuma a aparèixer a partir dels 40 anys i està molt relacionada amb l’obesitat, tot i que també té un cert component hereditari. Encara que el pàncrees fabrica insulina, aquesta no es prou efectiva i cal un tractament amb fàrmacs no insulínics (pastilles o injeccions), que contribueixen a baixar o normalitzar els nivells de glucèmia (glucosa a la sang). En la diabetis sempre és molt important conèixer bé els aliments i cuidar molt el tipus d’alimentació. La gran majoria de persones amb diabetis tipus 2 també pateixen obesitat i perdre pes ajuda a millorar el control. La diabetis mal  controlada amb els anys pot generar tot un seguit de complicacions. El tabac, el colesterol i la hipertensió augmenten el risc d’algunes complicacions, per la qual cosa és molt important controlar tant el colesterol com la hipertensió, i abandonar el tabac

  Les noves tecnologies han contribuït de forma significativa a la millora del control de la diabetis.

  • Perfussors continus d’insulina subcutània (bombes d’insulina)
  • Sensors de glucosa
  • Sistemes de nansa tancada
  • Apps i plataformes de gestió de dades.
  • Buscadors d’informació de la diabetis (webs, Apps, Blogs)
  • Les associacions de pacients resulten molt útils quan es pateix una malaltia crònica com la diabetis. L’enllaç de l’Associació de Diabetis Catalunya és: http://adc.cat
 • Malalties de la tiroide

  Una tercera part dels pacients que venen a les consultes del Servei d’Endocrinologia i Nutrició pateixen algun problema de la tiroide. En general, les malalties de la tiroide afecten quasi tres vegades més les dones que els homes.

  • Nòduls de la tiroide. Per ecografia es podria veure que al voltant del 30% de les persones té algun tipus de nòdul. Tot i així, la gran majoria no tenen rellevància. Habitualment cal estudiar-los quan es detecten per palpació manual del coll.
  • Alteracions del funcionament de la tiroide. Quan la glàndula treballa menys del que li correspon parlem d’hipotiroïdisme.  Pot afectar al voltant del 5% de la població i la causa més freqüent és una inflamació per agressió de les pròpies defenses (tiroïditis autoimmunitària), que ataquen i lesionen la glàndula tiroide. L’hipertiroïdisme és just el contrari: hi ha un excés de producció d’hormones tiroïdals. Las seva freqüència és molt més baixa, no arriba al 0,5% de la població. La freqüència de les malalties que alteren la funció de la tiroide augmenta amb l’edat.
 • Obesitat

  En els darrers anys està augmentant de manera preocupant la prevalença de l’obesitat. Gairebé la meitat de la població té un excés de pes (un 15% té obesitat i un 35%, sobrepès). Preocupa, especialment, aquest augment entre la població infantil: més de la tercera part dels nens tenen un excés de pes i quasi un 13%, obesitat. A les consultes es veuen les obesitats més greus (obesitats extremes) o amb més complicacions. Encara que la genètica pot jugar algun paper com a causa de l’obesitat, els mals hàbits alimentaris i el sedentarisme (manca d’exercici) en són la causa més important.

 • Data d'actualització: 01.01.2024

Investigació

Projectes de recerca dels darrers  anys:

Tiroides-endocrí:
 • EUthyroid – Towards the elimination of iodine deficiency and preventable thyroid-related diseases in Europe (Horizon – European Comission) (2015-17)
  • Hi participen 22 països de la UE
  • IGTP Badalona / Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi / Hospital de Málaga (representació de l’Àrea de Tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición)
 • Alteraciones tiroideas en las gestantes y su relación con los resultados perinatales (ajut SIDIAP 2017)
  • Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital de Viladecans
  • Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
 • Diagnóstico, tratamiento y manejo del hipotiroidismo gestacional en población española. Estudio TIROGEST
  • Estudi multicèntric a Espanya.
 • Caracterización del hipoparatiroidismo postquirúrgico (en curs)
  • Estudi multicèntric organitzat per l’àrea de tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
 • Estudi sobre l’Alteració de l’eix corticoadrenal en pacients amb malaltia inflamatòria intestinal després de tractament perllongat amb corticoides” (en curs i conjuntament amb el Servei de Digestologia)
 • Estudi “Manejo clínico en vida real de los nódulos tiroideos con citología indeterminada. Estudio NOTICIA (NOdulo TIroideo Citologia IndeterminadA).” Estudi multicentric espanyol de revisió de casos de nòdul amb citología intermitja.
 • Estudi epidemiològic de la patologia hipotàlam-hipofisiària a Catalunya (PIT-EPICAT). Estudi multicèntric. Promotor Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau.
Nutrició:
 • Prevalença de disfàgia en l’hospital d’aguts i el Sociosanitari. Unitat de Nutrició.
 • Incidència de complicacions respiratòries abans i desprès del diagnòstic de disfagia. Unitat de Nutrició.
 • Estudi de l’estat Nutricional a l’ingrés i alta Hospitalaria. Unitat de Nutrició
 • Suport i educació dietètica i nutricional a pacients crònics complexes amb l’ús d’una eina de Telemedicina. Unitat de Nutrició (en curs). Tesi doctoral.
 • Adherencia al tratamiento espesante. Unitat de Nutrició.
 • Participació en el projecte Salutec@t: Nou model assistencial telemàtic per al control de pacients crònics.  Projecte pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
Diabetis:
 • Anàlisi de l’evolució del grau de control de pacients amb diabetis mellitus tipus 2, en el període 2011-2016, a partir de la intensificació de la coordinació primària hospital
  • Servei d’Endocrinologia i Nutrició
  • Servei d’Atenció Primària (SAP) Baix Llobregat-Fontsanta
  • Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) Torrassa
  • SAP Hospitalet Nord
 • Insulina basal subcutánea versus intravenosa en pacientes diabéticos hospitalizados no críticos que reciben nutrición parenteral total (FISS 2015)
  • Estudi multicèntric espanyol (hi participen 15 centres)
  • Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi (Unitat de Nutrició)
 • Assaig Clinic Declare, que ha contribuït a la publicació: Wiviott SD et al. Dapagliflozin and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2018 Nov 10. doi: 10.1056
 • Paper de la capiloroscòpia en la diabetis tipus 1. Conjuntament amb el Servei de Reumatologia
 • Assaig clínic ODYSSEY DM-insulin. LPS14355: Tractament amb alirocumab en pacients diabètics tractats amb insulina. Estudi multicèntric.
 • Estudi DiabetIC : Estudi de prevalença i incidencia d’insuficiència cardíaca en pacients amb diabetes tipus 2. Estudi multicèntric. Promotor Sociedad Española de Diabetes
 • Estudi SURE: Estudi multicèntric en vida real de semaglutida
 • Estudi de trastorn d’ansietat i depressió associats a variabilitat glucèmica en pacients amb DM1. En curs conjuntament amb el Servei de Psiquiatria.
 • Data d'actualització: 01.01.2024

Docència

Pregrau
 • Estudiants de 4rt curs de Medicina de la Universitat de Barcelona
 • Nutrició dietètica de la Universitat de Barcelona
 • Estudiants de grau d’Infermeria de la Universitat de Barcelona i/o Escola Universitària de Terrassa
Postgrau
 • Jornada anual d’actualització en diabetis.
 • Centre formador nivell 2 per a ecografia de tiroides (Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición).
 • S’han organitzat diversos cursos de formació en “Peu diabètic” (2014, 2015, 2016, 2017), “Maneig de la diabetis” (205, 2017, 2018), patologia tiroïdal (“Curs d’ecografía per endocrinòlegs), “Actualització de la patologia tiroïdal”), “Patologia Endocrina i Gestació” (2012, 2014, 2022), “Monitorització intersticial de glucosa 2022, 2023” i Nutrició (“Maneig de l’Obesitat”, “Jornades de Nutrició”, “Disfàgia en geriatria”).
 • S’ha participat en l’organització de diverses jornades i congressos a nivell de Catalunya. Actualment estem organitzant la XV Jornada de l’Associació Catalana de Diabetis 2024.
 • Jornades bianuals de Nutrició
 • Curs d’hàbits saludables.
 • Màster diabetis UB.
Especialitats MIR
 • Residents de Medicina Interna
 • Residents de Medicina Familiar i Comunitària
 • Residents d’Obstetrícia i Ginecologia
 • Residents d’infermeria de geriatria, infermeria comunitària i llevadores.
 • Data d'actualització: 01.01.2024

 • COMPARTIU