Pneumologia

Presentació

El Servei de Pneumologia del Consorci Sanitari Integral actua de referència per la població adulta del Baix Llobregat Centre i Hospitalet Nord, procurant l’atenció especialitzada a les patologies de l’aparell respiratori, amb un model d’atenció centrat en la persona.

Presentació El Servei de Pneumologia del Consorci Sanitari Integral actua de referència per la població adulta del Baix Llobregat Centre i Hospitalet Nord, procurant l’atenció especialitzada a les patologies de l’aparell respiratori, amb un model d’atenció centrat en la persona. Això abasta des dels processos aguts que requereixen hospitalització fins l’atenció a la cronicitat, passant per l’estudi ambulatori de processos complexes que requereixen de tractaments altament especialitzats (fàrmacs biològics, aparells de teràpies respiratòries domiciliaries…)

En tot aquest procés es treballa en col·laboració amb els diferents dispositius assistencials de la nostra zona

El Servei de Pneumologia disposa de consultes monogràfiques i/o Hospital de Dia per l’atenció dels pacients més complexes. Tanmateix la necessitat de un abordatge multidisciplinari ha propiciat la creació de grups de treball en el que els Pneumòlegs treballem en conjunt amb altres professionals del Consorci, d’Atenció Primària i/o de l’Hospital Universitari de Bellvitge

L’atenció Especialitzada ambulatòria està al càrrec de Pneumòlegs del Servei que visiten als Centres d’Atenció Especialitzada (CAE) Ronda la Torrassa, Cornellà de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat. En aquests centres es fan visites derivades d’Atenció Primària per resoldre les patologies respiratòries més prevalents o es remet al pacient al dispositiu més convenient en funció de la patologia bàsica. Col·laboració amb A. Primària mitjançant reunions periòdiques (presencials o telemàtiques) i l’interconsulta virtual.

 • Data d'actualització: 11/05/2023

Cap de servei

 • Concepcion Cañete Ramos

  pneumologia

  cap de servei

Membres
 • Alejandro Roger Reig

  pneumologia

  metge/ssa especialista

 • Ana Maria Navarro Oller

  pneumologia

  metge/ssa especialista

 • Antoni Riba Blanch

  pneumologia

  metge/ssa especialista

 • Cristina Rodriguez Rivera

  pneumologia

  metge/ssa especialista

 • Jaime Sanabria Granados

  pneumologia

  metge/ssa especialista

 • Josefina Sabria Mestras

  pneumologia

  metge/ssa especialista

 • Lydia Luque Chacon

  pneumologia

  metge/ssa especialista

 • Maria Sancho Calvache

  pneumologia

  metge/ssa especialista

 • Rosario Ana Blavia Aloy

  pneumologia

  metge/ssa especialista

En aquest apartat apareixen els professionals del Consorci Sanitari Integral que han autoritzat mostrar les seves dades personals.

 • Data d'actualització: 11/05/2023

Unitats i prestacions

Hospitalització

Pacients que requereixen diagnòstic i/o tractament en regim d’ingrés per patologia aguda respiratòria o bé per agudització de procés crònic respiratori (amb o sense insuficiència respiratòria). Inclou 6 llits amb monitorització per observació de pacients en estat greu i aplicació de teràpies no invasives de suport respiratori.

 

  2019 2020 2021
Altes 770 825 1051
Activitat ambulatòria
 • Hospital de Dia:
  • Atenció continuada a la cronicitat greu, tant en fase estable com a les aguditzacions.
  • Control dels pacients en tractament amb: oxigen domiciliari, antibiòtics nebulitzats, alfa1-antitripsina i.v, immunoglobulines i.v.i fàrmacs biològics per asma.
  • Toracocentesi pleural diagnòstica i/o terapèutica guiada per ecografia
 • Consultes externes generals als CAE: Ronda Torrassa (l’Hospitalet), Cornellà i Sant Feliu de Llobregat
 • Consultes monogràfiques:
  • Malalties Intersticials Pulmonars
  • Control de pacients amb pressió positiva contínua en les vies respiratòries (CPAP)
  • Asma al·lèrgica
  • Asma de difícil control
  • Hipertensió pulmonar
  • Tuberculosi Pulmonar
  • Càncer de pulmó
  • PneumoCOVID: Seguiment de pacients que han requerit ingrés per pneumònia SARS-CoV-2 greu
  • Consulta de deshabituació tabàquica

 

Unitats especialitzades
 • Unitat Multidisciplinària de Trastorns del Son.
 • Unitat de Tuberculosi, acreditada com a unitat especialitzada per la Sociedad Española de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR).
 • Unitat de Diagnòstic Ràpid de Càncer de Pulmó.
 • Unitat de Tabaquisme. Acreditada com unitat bàsica per la SEPAR. Portada per infermeres expertes, tracta tant pacients ingressats com ambulatoris
 • Unitat de Bronquièctasi per al maneig de pacients amb infecció bronquial crònica que tenen necessitat o no de tractament antibiòtic nebulitzat

 

Gabinets - Endoscòpia respiratòria:
 •  Fibrobroncoscòpia amb obtenció de mostres diagnòstiques:
  • Broncoaspirat per estudi citològic, microbiològic
  • Rentat alveolar protegit o convencional: cel·lularitat, microbiologia i estudis inmunològics
  • Legrat bronquial per estudi citològic
  • Respall protegit per estudi microbiològic
  • Biòpsia bronquial
  • Biòpsia pulmonar transbronquial
  • Punció d’adenopaties mediastíniques
 • Biòpsia pleural tancada
Gabinets - Funcionalisme pulmonar:
 • Espirometria amb o sense proba broncodilatadora
 • Estudi de volums pulmonars estàtics per pletismografia i Heli
 • Estudi de la difusió pulmonar al CO
 • Mesura de pressions musculars (PIM i PEM)
 • Estudi de la via respiratòria superior
 • Espirometria decúbit/bipedestació
 • Determinació de l’òxid nítric en aire exhalat
 • Proves de provocació bronquial inespecífica (test de metacolina)
 • Test de la marxa de sis minuts (walking test) basal i amb oxigen
 • Estudi al·lèrgia respiratòria: Prick test

 

Gabinets - Gabinet de proves del son
 • Polisomnografies respiratòria
 • Poligrafies, ambulatòries i hospitalitzades
 • Titulacions de CPAP, ambulatòries i hospitalitzades
 • Estudi a nit partida (Split-nigth)
 • Pulsioximetria nocturna domiciliaria (basal, amb Oxigen i/o amb CPAP/BiPAP)
Proves que es deriven a altres centres:
 • Ecoendoscòpia bronquial (EBUS)
 • Broncoscòpia rígida
 • Tomografia per Emissió de Positrons (PET)
 • Gammagrafia Pulmonar
 • Arteriografia Bronquial amb o sense embolització arterial
 • Cateterisme cardíac dret
Participació en Comissions i Grups de treball:
 • Comissió de Mortalitat CSI
 • Comissió d’Ètica Assistencial CSI
 • Comitè de càncer de Pulmó CSI
 • Grup Multidisciplinari de Treball de Trastorns del son CSI
 • Comitè de Cirurgia Bariàtrica CSI
 • Sessions territorials de l’àrea de cronicitat CSI
 • CEIC H.U. Bellvitge
 • Grup de treball de Tuberculosi Àrea Metropolitana Sud
 • Comissió d’Harmonització del tractament farmacològic de la COVID-19 (CatSalut)
 • Data d'actualització: 11/05/2023

Malalties i procediments

 • Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)

  Malaltia pulmonar relacionada amb el consum de tabac. Es una malaltia crònica i progressiva. Aproximadament el 25% de fumadors desenvoluparan MPOC. El seu inici es insidiós amb símptomes inespecífics com tos, expectoració i bronquitis agudes a les que es dona poca importància. Això fa que es trigui a diagnosticar-la i normalment es faci en fases ja d’afectació important de la capacitat respiratòria. El seu símptoma principal és la dispnea (ofec) a l’esforç. L’única acció que atura el progrés de la malaltia és deixar de fumar. El tractament principal son els fàrmacs broncodilatadors inhalats, que milloren els símptomes. Quan la funció pulmonar està molt alterada pot aparèixer insuficiència respiratòria i s’ha de instaurar tractament amb oxigen a domicili. Sovint s’associa a d’altres malalties (comorbiditats).
  de caire cardiovascular (sovint lligades al mateix factor de risc, el tabac), però també conseqüència de la disminució de l’activitat física degut a l’ofec (obesitat, pèrdua de força muscular, osteoporosi ) i afectació de l’esfera psicosocial (depressió, ansietat, aïllament social). En les etapes avançades solen precisar atenció urgent /ingrés i visites de seguiment. Tot en conjunt condiciona grans càrregues del entorn familiar. El millot abordatge es el preventiu amb promoció d’hàbits de vida saludable.

 • Asma

  Malaltia inflamatòria crònica de las vies respiratòries, condicionada en part per factors genètics, que provoca estretament dels bronquis en resposta a diversos estímuls (al·lèrgia, contaminació, infeccions víriques i alguns fàrmacs com els antiinflamatoris). La prevalença es variable depenen de edat, sexe i localització geogràfica. El tractament es preferentment amb medicaments antiinflamatoris i broncodilatadors inhalats amb l’objectiu de mantenir el control de la malaltia (símptomes i funció pulmonar) així com prevenir les aguditzacions, que poden posar en risc la vida del pacient
  L’adherència al tractament es clau per aconseguir el control. Els pacients que fan el tractament a dosis altes i no aconsegueixen
  Controlar la malaltia haurien de ser avaluats a una consulta especialitzada

 • Càncer de pulmó

  És la primera causa de mort per càncer i la seva freqüència va en augment tant en homes com en dones.
  En gran part relacionat amb tabac. Es produeix per creixement desordenat de les cèl·lules de la mucosa bronquial.
  Es el segon càncer més freqüent en homes i el quart en dones. Es el càncer amb mortalitat més alta però amb els avenços terapèutics dels darrer anys s’espera poder cronificar-la. El millor abordatge però segueix essent deixar de fumar i tenir hàbits de vida saludable.

 • Malalties Intersticials Pulmonars (MPID)

  Grup heterogeni de malalties cròniques que es caracteritzen per ser poc freqüents,
  difícils de diagnosticar i que sovint requereixen tractaments complexes. En totes aquestes malalties el teixit pulmonar es danyat (amb o sense causa coneguda) i no cura bé, apareixent cicatrius que progressivament substitueixen el teixit sa. En conseqüència hi ha pèrdua de funció pulmonar. Segons la causa es poden classificar en:

  • Fibrosis idiopàtiques: sense causa coneguda.
   • fibrosi pulmonar idiopàtica (FPI)
   • Pneumònia intersticial no especifica fibrosant idiopàtica.
  • Fibrosis de causa coneguda o associades a d’altres malalties:
   • Pneumonitis per hipersensibilitat crònica
   • Pneumoconiosi per inhalació de partícules
   • Pneumònia intersticial no especifica fibrosant associada a malalties autoimmunes
   • Pneumonitis induïda per fàrmacs o radioteràpia

  Els símptomes son tos irritativa i ofec al fer esforços. En les formes associades a d’altres malalties hi trobarem també els
  símptomes propis d’aquestes (artritis, lesions dèrmiques…).

 • Apnea del son (SAHS)

  És un trastorn en el que la respiració queda interrompuda de forma total o parcial repetidament durant el son. Afecta a un 2-5% de la població general i es més freqüent en homes. Sovint associat a obesitat.
  Les seves conseqüències deriven de:

  • La baixa qualitat del son que es lleuger i fragmentat: somnolència durant el dia, manca de concentració, problemes de memòria…)
  • Els esforços de la musculatura inspiratòria per reobrir la via aèria, associat a fenòmens de deoxigenació/reoxigenació dels teixits provoca sobrecàrrega de treball cardíac, hipertensió arterial i hipertensió pulmonar

  Està provat que el SAHS es un factor de risc independent per l’aparició de malaltia cardiovascular (hipertensió arterial, Ictus, arítmia e insuficiència cardíaca fonamentalment. També s’associa a un major risc de patir accidents de tràfic)

 • Data d'actualització: 11/05/2023

Investigació

El servei participa en estudis multicèntrics en les àrees de tuberculosi, fibrosi pulmonar, tabac, bronquièctasi, asma i malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).

 • Data d'actualització: 11/05/2023

Docència

 • El servei participa en la formació de pregrau d’alumnes de 4t de Medicina de la UB-Campus Clínic amb dos professors associats i dos col·laboradors docents
 • Participa també en la formació de postgrau de metges residents interns (MIR) de Medicina de Família, Medicina Interna, Geriatria i Anestèsia amb un tutor i dos col·laboradors docents
 • Organitza periòdicament una Jornada compartida amb M. Interna i A. Primària sobre la cronicitat pneumològica
 • Organitza bianualment una jornada sobre actualització de càncer de pulmó
 • Participa en l’organització de cursos d’infermeria pneumològica
 • Data d'actualització: 11/05/2023

 • COMPARTIU