EL POSTPART I EL NADÓ

Tràmits administratius

És recomanable guardar en una carpeta tota la documentació que els professionals sanitaris faciliten durant l’embaràs i després del part.
Per les gestions al centre d’atenció primària de referència, les visites amb la llevadora i el pediatra, necessitareu la següent informació, que us facilitarem a l’Hospital:

 • Informes d’alta de la mare i del nadó, que es dona a l’hospital, amb els respectius llibrets: carnet de salut i el carnet de l’embaràs.
 • Full de les programacions de visites necessàries per a la mare i/o per al nadó a l’hospital, si n’hi han.

REGISTRE DEL NADÓ

On registrar el nadó?

Pots registrar-lo, després del naixement a l’Hospital General de l’Hospitalet i abans de les 72 hores de vida, a:

 • Al mateix hospital, a la Secretaria del Àrea d’Embaràs i Naixement, situada la planta 2,
  • Horari: laborables, de dilluns a divendres, de 8.00 a 14.00 hores.

Passades 24 hores de vida i abans de 30 dies, a:

 • L’Oficina del Registre Civil:
  • A l’Hospitalet de Llobregat: Av. Carrilet, 2. Tel. 93 554 80 15
  • Al Prat de Llobregat: Plaça de l’Amistat, 1. Tel. 93 551 90 20

Més informació sobre el registre de naixement:

https://www.mjusticia.gob.es/ca/ciudadania/tramites/inscripcion-nacimiento

 

Documents per presentar al registre
 • DNI, NIE o passaport original del pare i de la mare.
 • Llibre de família o certificat de matrimoni original.
 • Qüestionari per a la declaració de naixement en el Registre Civil (imprès groc). La llevadora demanarà el document d’identificació a la família per poder certificar el naixement del nadó. El document ha d’estar emplenat sense errors, esborradures, ni correccions al mateix document.
 • Butlletí estadístic del part (imprès rosa). Es dona a l’hospital. Haureu de complimentar-lo, només en el cas que NO registreu al nadó a l’hospital.
 • Certificació negativa (full blanc). Es dona a l’hospital. Només en el cas que NO registreu al nadó a l’ hospital.
 • Certificat del primogènit en cas de no estar registrat al llibre de família.
Qui pot fer el tràmit
 • Poden lliurar la documentació tant el pare com la mare.
 • En el cas de ser el primer descendent dels dos, hauran de signar el pare i la mare.
 • A l’oficina del Registre Civil: per emetre el DNI del nadó, es pot sol·licitar el Certificat literal de naixement del nadó (amb caducitat de sis mesos).
Nota important!

El registre del nadó s’ha de fer OBLIGATORIAMENT al Registre Civil en els següents casos:

 • Pares de diferents nacionalitats i que cap dels dos sigui de nacionalitat espanyola.
 • Passades 72 hores del naixement.
 • Si la mare es troba divorciada o separada legalment.
 • Si els documents de DNI, permís de residència o passaport estan caducats.
 • Pares menors d’edat.
 • Si el pare no és present a l’hospital i desitja constar en el registre del primer fill/a.
Tramitació de la targeta sanitària del nadó

L’obtenció de la targeta sanitària del nadó es un procés administratiu que es desenvolupa de la següent manera:

 • Els pares rebran una trucada telefònica per part de l’administrativa de l’Àrea Maternoinfantil durant l’estada a l’hospital o ja quan mare i nadó estiguin a casa.
 • Els pares hauran de confirmar els noms i els cognoms del nadó, l’adreça de contacte i facilitar un número de telèfon.
 • En el moment de deixar el centre, l’Hospital facilitarà codi d’identificació personal (CIP) del nadó provisional. En cas que l’alta es produeixi en cap de setmana o en festiu, aquesta informació s’enviarà per correu ordinari.
 • En un termini aproximat d’un mes, els pares rebran la targeta sanitària per correu postal al seu domicili.
Sol·licitar permís per naixement

Caldrà que tingueu l’informe d’alta de la mare, que es lliura a l’hospital.

Hi ha dues vies per poder fer-ho:

 • De forma presencial, a la oficina més pròxima al domicili de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). En aquest cas, cal demanar cita prèvia a través de la seva web  o des de la aplicació “Seg-Social Cita Previa” disponible en el Google Play o App Store o al telèfon: 901 106 570.
 • A través d’internet amb certificat digital o DNI electrònic, accedint al portal Tu Seguridad Social , on hauràs de registrar-te per fer la gestió.

Quins documents necessites?

 • Imprès oficial de sol·licitud (ho trobaràs al web de Tu Seguridad Social ).
 • Llibre de família actualitzat o certificat de paternitat (en el cas del pare).
 • DNI o passaport.
 • Informe de l’alta de l’Hospital.
 • Certificat d’empresa on consti la data d’inici de la suspensió laboral.
 • Dades bancàries (on es fa l’ingrés).